021-86031378 نوین سازان رایانه
09355213763 خدمات شبکه و سرور
09121993051 بهنود آذری پور
تعداد بازدید : 2352

خرید و تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو

تهران
پردیس پردازش خلیج فارس
021-53872211
تصویر اول

تامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس
تجهیزات شرکت پردازش سازان خلیج فارس با بیش از بیست سال سابقه در زمینه مشاوره ، فروش و پشتیبانی
شبکه سیسکو فعالیت نموده و همچنین ارائه کننده تجهیزات سیسکو در ایران می باشد.
ارتباط با کارشناسان فروش:
مسعود محمود زاده
روح الله صدیق
سوییچ های شبکه سیسکو
WS-C2960 series
WS-C2960-8TC-L
WS-C2960-8TC-S
WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-48TC-S
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-48PC-S
WS-C2960-48PST-L
WS-C2960 C series
WS-C2960PD-8TT-L
WS-C2960C-8TC-L
WS-C2960C-8PC-L
WS-C2960C-8TC-S
WS-C2960CX-8PC-L
WS-C2960CX-8TC-L
WS-C2960 G series
WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C2960 + series
WS-C2960+24TC-S
WS-C2960+48TC-S
WS-C2960+24TC-L
WS-C2960+48TC-L
WS-C2960+24PC-L
WS-C2960+48PST-L
WS-C2960+48PST-S
WS-C2960+24LC-S
WS-C2960+24LC-L
WS-C2960 S series
WS-C2960S-48FPD-L
WS-C2960S-48LPD-L
WS-C2960S-24PD-L
WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-48FPS-L
WS-C2960S-48LPS-L
WS-C2960S-24PS-L
WS-C2960S-48TS-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-48TS-S
WS-C2960S-24TS-S
WS-2960 X series
ws-c2960X-48FPD-L
WS-c2960X-48LPD-L
WS-C2960X-24PD-L
WS-C2960X-24TD-L
WS-C2960X-48TD-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-2960X-48LPS-L
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960X-48TS-L
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-48TS-LL
WS-C2960X-24TS-LL
WS-2960 XR series
WS-C2960XR-24PD-I
WS-C2960XR-48FPD-I
WS-C2960XR-48LPD-I
WS-C2960XR-24PS-I
WS-C2960XR-48FPS-I
WS-C2960XR-48LPS-I
WS-C2960XR-24TD-I
WS-C2960XR-48TD-I
WS-C2960XR-24TS-I
WS-C2960XR-48TS-I
WS-3560 series
WS-C3560-8PC-S
WS-C3560CPD-8PT-S
WS-C3560C-8PC-S
WS-C3560-24PS-S
WS-C3560-48PS-S
WS-C3560-24PS-E
WS-C3560-48PS-E
WS-C3560-24TS-S
WS-C3560-48TS-S
WS-C3560-24TS-E
WS-C3560-48TS-E
WS-3560 G series
WS-C3560G-24PS-S
WS-C3560G-48PS-S
WS-C3560G-24PS-E
WS-C3560G-48PS-E
WS-C3560G-24TS-S
WS-C3560G-48TS-S
WS-C3560G-24TS-E
WS-C3560G-48TS-E
WS-3750 series
WS-C3750-24TS-E
WS-C3750-48TS-E
WS-C3750-24TS-S
WS-C3750-48TS-S
WS-C3750-24PS-E
WS-C3750-48PS-E
WS-C3750-24PS-S
WS-C3750-48PS-S
WS-C3750V2-24TS-S
WS-C3750V2-48TS-S
WS-C3750V2-24PS-S
WS-C3750V2-48PS-S
WS-C3750E-24TD-S
WS-3750 G series
WS-C3750G-12S-S
WS-C3750G-12S-E
WS-C3750G-12SS-D
WS-C3750G-24T-E
WS-C3750G-24T-S
WS-C3750G-24TSE 1.5u
WS-C3750G-24TSE 1u
WS-C3750G-48TSE
WS-C3750G-24TSS 1u
WS-C3750G-24TSS 1.5u
WS-C3750G-48TSS
WS-C3750G-24PSS
WS-C3750G-48PSS
WS-C3750G-24PSE
WS-C3750G-48PSE
WS-3750 X series
WS-C3750X-24T-L
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750X-24P-L
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-48PF-L
WS-C3750X-24T-S
WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-24S-S
WS-C3750X-24T-E
WS-C3750X-48T-E
WS-C3750X-24P-E
WS-C3750X-48P-E
WS-C3750X-12S-E
WS-C3750X-24S-E
WS-3850 series
WS-C3850-24T-S
WS-C3850-48T-S
WS-C3850-24P-S
WS-C3850-48P-S
WS-C3850-12S-s
WS-C3850-24S-s
WS-C3850-12XS-s
WS-C3850-24XS-s
WS-C3850-48XS
WS-C3850-12S-E
WS-C3850-24S-E
WS-C3850-24T-E
WS-C3850-24XS-S
WS -C3850-48P-L
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
ماژول های شبکه سیسکو
HWIC-1FE
HWIC-2FE
HWIC-1ADSL
HWIC-2SHDSL
HWIC-4SHDSL
HWIC-1T
HWIC-2T
HWIC-4T
HWIC-1T1/E1
HWIC-4T1/E1
HWIC-1SER
HWIC-2SER
HWIC-1GE-SFP
HWIC-2CE1T1-PRI
HWIC-4ESW
HWIC-4ESW-POE
HWIC-D-9ESW
HWIC-D-9ESW-POE
EHWIC-4ESG
EHWIC-4SHDSL-EA
EHWIC-D-8ESG
EHWIC-1GE-SFP-CU
VWIC2-1MFT-T1/E1
VWIC2-2MFT-T1/E1
VWIC3-1MFT-T1/E1
VWIC3-2MFT-T1/E1
VWIC3-4MFT-T1/E1
VWIC2-1MFT-G703
VWIC2-2MFT-G703
VWIC3-1MFT-G703
VWIC3-2MFT-G703
WIC-1AM-V2
WIC-2AM-V2
WIC-1T
WIC-2T
WIC-1SHDSL-V3
VIC2-2FXO
VIC2-4FXO
VIC3-2FXS/DID
VIC3-4FXS/DID
VIC2-2BRI-NT/TE
GLC-ZX-SM
GLC-ZX-SMD
GLC-T
GLC-TE
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-LH-SM
GLC-LH-SMD
GLC-BX-D
GLC-BX-U 20KM & 40KM _80KM-120KM 160KM
GLC-BX-D 20KM & 40KM _80KM-120KM 160KM
GLC-LH-SM
GLC-LH-SMD
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-ZX-SM 40KM OR 80KM
GLC-EZX-SMD 120KM OR 160KM
SFP-10G-SR
SFP-10G-SR-S
SFP-10G-SR-X
SFP-10G-LR
SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM
SFP-10G-ER
SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR
FET-40G
Qsfp-40G-SR-BD
Qsfp-40G-SR4
Qsfp-40G-Lr4
Qsfp-40G-Lr4-S
Qsfp-40G-sr4s
QSFP-40/100_SR-BD
QSFP-100G-LR4-S
QSFP-40G-LR4-L
QSFP-100G-SR4-S
QSFP-100G_ER4-L
FN_TRAN-QSFP+SR
CPAK-100G-LR4
CPAK-10X10G-LR
CFP-100G-1310NM-10KM
CFP2-100G-10KM
xfp-10g-mm-sr
XFP-10G-LR-
XFP-10G-LR-0C192SR
XFP-10G-ZR-OC192LR
XFP-10G-ER-192IR
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
روتر های شبکه سیسکو
CISCO828
CISCO878-K9
CISCO878-SEC-K9
CISCO888-K9
CISCO888E-K9
CISCO888-SEC-K9
CISCO1841
CISCO1841C/K9
CISCO1841SEC/K9
CISCO1921/K9
CISCO1921-SEC/K9
CISCO1941/K9
CISCO1941-SEC/K9
CISCO2801
CISCO2801-SECK9
CISCO2801-V/K9
CISCO2811
CISCO2811-SECK9
CISCO2811-V/K9
CISCO2821
CISCO2821-SECK9
CISCO2821-V/K9
CISCO2851
CISCO2851-SECK9
CISCO2851-V/K9
CISCO2911/K9
CISCO2911-SEC/K9
CISCO2911-V/K9
CISCO2921/K9
CISCO2921-SEC/K9
CISCO2921-V/K9
CISCO2951/K9
CISCO2951-SEC/K9
CISCO2951-V/K9
CISCO3825
CISCO3825-V/K9
CISCO3825SEC/K9
CISCO3825-DC
CISCO3845
CISCO3845-V/K9
CISCO3845SEC/K9
CISCO3845-DC
CISCO3925/K9
CISCO3925E/K9
CISCO3925-V/K9
CISCO3925-SEC/K9
CISCO3945/K9
CISCO3945-V/K9
CISCO3945-SEC/K9
CISCO3945E/K9
CISCO7206VXR
CISCO7206VXR-DC
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872300
آی پی فون های سیسکو
CP-6901-C-K9
CP-6901-W-K9
CP-6911-C-K9
CP-6911-W-K9
CP-6921-C-K9
CP-6921-W-K9
CP-6941-C-K9
CP-6941-W-K9
CP-6945-C-K9
CP-6945-W-K9
CP-6961-C-K9
CP-6961-W-K9
CP-7811-K9
CP-7821-K9
CP-7841-K9
CP-7861-K9
CP-7832-K9
CP-7906G
CP-7911G
CP-7912G
CP-7915
CP-7945
CP-7916
CP-7921G
CP-7925G
CP-7926G
CP-7931G
CP-7936
CP-7937G
CP-7940G
CP-7941G
CP-7942G
CP-7945G
CP-7960G
CP-7961G
CP-7962G
CP-7965G
CP-7970G
CP-7971G
CP-7975G
CP-8811-K9
CP-8821-K9
CP-8831-K9
CP-8832-K9
CP-8841-K9
CP-8845-K9
CP-8851-K9
CP-8861-K9
CP-8865-K9
CP-8941-K9
CP-8945-K9
CP-8961-K9
CP-9971-C-K9
CP-9971-C-CAM-K9
CP-9971-W-K9
CP-9971-W-CAM-K9
CP-9951-C-K9
CP-9951-C-CAM-K9
CP-9951-W-K9
CP-9951-W-CAM-K9
CP-3905
CP-3945
CP-3911
CP-3951
CP-CAM
CP-CKEM-C
CP-BEKEM-C
CON-SNT-CP7914
CON-SNT-CP7911
CON-SNT-CP7915
CON-SNT-CP7916
cp-8865-k9
cp-8851-k9
cp-dx650-k9
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872110
ASR
Asr-1001-x
Asr-1002-x
Asr-1002-f
انواع هارد
HPe sas 1.8tb 10k 12g
HPe sas 1.2tb 10k 12g
HPe sas 2.4tb 10k-12g
HPe sas 900gb 10k 6g
HP 600gb 15k-12g
HP 600gb 15k- 6g
HP 600gb sas lff 3.5 15k-6g
HP 600gb 10k-6g
HP 300gb 15k-6g
HP 300gb 10k-12g
EMC 225051469 1.2tb 10k 12g
EMC 005051195 200gb ssd
EMC 005050846 600gb 10k 6g
EMC 200GB SAS SSD
EMC 600GB 15K SAS
EMC 800GB 2.5 12GB
کلید واژه های وب سایت های تبلیغاتی:
تامین و توزیع سوییچ های لایه2 و لایه 3 سیسکو
تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو
تامین و توزیع انواع روتر های سیسکو
تامین و توزیع انواع ماژول های سیسکو
تامین و توزیع انواع سوییچ های سیسکو
تامین و توزیع آداپتور و کلیه کابلهای سیسکو
تامین و توزیع پچ کورد ها و پچ پنل های سیسکو

قـیـمـت : _ _ _ _ _ _
آخرین بروزرسانی : شنبه 22 اردیبهشت 1403
نام :
پردیس پردازش خلیج فارس
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آدرس :
خیابان حافظ جنوبی – خیابان سرهنگ سخایی – نبش بهنیاء- ساختمان اداری 40 – طبقه پنجم – واحد 16
تـلـفــن :
021-53872211
وب سایت :
ارتباط با آگهی دهنده: پردیس پردازش خلیج فارس
خرید و تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو

تازه های گروه کامپیوتر > خدمات شبکهصفحه  6 از 102

خدمات شبکه

خدمات شبکه
3 روز پیش
خدمات شبکه ارتباط نماگستر : تشخیص مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و تعویض قطعات معیوب یکی از خدمات شبکه که ارتباط نماگستر به عنوان پشتیبانی شبکه و پیشرو در خدمات شبکه در سراسر ایران ارائه دهنده کلیه قطعات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز. گرفتن نسخه...
021-88919929 , 09124232099
تهران , ارتباط نما گستر کیان

سوییج

سوییج
3 روز پیش
انواع سوییچ شبکه ws-c2960 ws-c2960x ws-c3850 ws-c9200 ws-c9300 ws-c9500 برند سیسکو انواع تجهیزات شبکه و سوییچ و...
09192719641
تهران , الناز عبدی

فروش ماژول سیسکو XENPAK-10GB-SR

فروش ماژول سیسکو XENPAK-10GB-SR
3 روز پیش
فروش ماژول سیسکو ماژول سیسکو XENPAK-10GB-SR ماژول سیسکو XENPAK-10GB-LR باتشکر-مهدی سفلی ( فروش ماژول سیسکو XENPAK-10GB-SR...
09196078474 , 021-66355916
تهران , مهدی سفلی

فروش ماژول های سیسکو cisco

فروش ماژول های سیسکو cisco
3 روز پیش
فروش ماژول سیسکو Cisco: ماژول سیسکوGLC-FE-100LX ماژول سیسکوGLC-FE-100FX ماژول سیسکوGLC-SX-MM ماژول سیسکوGLC-LH-SM ماژول سیسکوGLC-LH-SMD ماژول سیسکوGLC-ZX-SMD ماژول سیسکوGLC-ZX-SM ماژول سیسکوDLC-SX-MMD ماژول...
09196078474 , 02166355916
تهران , مهدی سفلی

قیمت ماژول سیسکو DS-SFP-FC16G-LW

قیمت ماژول سیسکو DS-SFP-FC16G-LW
3 روز پیش
ماژول سیسکو ماژول سیسکو DS-SFP-FC8G-SW ماژول سیسکو DS-SFP-FC16G-SW ماژول سیسکو DS-SFP-FC32G-SW ماژول سیسکو DS-SFP-FC16G-LW جهت خرید وسفارش کالا با ما تماس بگیرید : با تشکر مهدی...
09196078474 , 021-88228332
تهران , مهدی سفلی

مودم Huawei B612 4G/TD-LTE در صاران مارکت

مودم Huawei B612 4G/TD-LTE در صاران مارکت
4 روز پیش
مودم 4G LTE هوآوی B612 یک دروازه جدید بی سیم از نوع 4G LTE است که یکپارچه دسترسی به اینترنت LTE و پر سرعت TD-LTE را در اختیار شما قرار می دهد و دسترسی به داده ها و خدمات صوتی انعطاف پذیر و متنوع را در اختیار کاربران قرار می دهد. گارانتی اصالت و سلامت...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت

خرید مودم ایرانسل

خرید مودم ایرانسل
4 روز پیش
مودم های ایرانسل با کیفیت فروش انواع مودم های ایرانسل و adsl , vdsl و تجهیزات شبکه با ما تماس بگیرید ( خرید مودم ایرانسل...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت

خرید انواع روتر و اکسس پوینت برد بالا

خرید انواع روتر و اکسس پوینت برد بالا
4 روز پیش
خرید اینترنتی بهترین انواع روتر و اکسس پوینت با برندهای معتبر در مدلهای سقفی، Indoor ،outdoor، بی سیم با برد بالا و قیمت عالی و مناسب از فروشگاه اینترنتی صاران مارکت. در فروشگاه اینترنتی صاران مارکت، به راحتی می توانید انواع روتر و اکسس پوینت را با...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت

فروش انواع رک شبکه و سرور در صاران مارکت

فروش انواع رک شبکه و سرور در صاران مارکت
4 روز پیش
فروش فوق العاده انواع رک شبکه دیواری و رک شبکه ایستاده در ابعاد و اندازه های متنوع در صاران مارکت، تحویل فوری در مشهد و تهران و ارسال به سراسر نقاط ایران. تولید کننده رک، ابعاد استاندارد و کیفیت عالی بدنه و رنگ الکترو استاتیک. ارائه کاملترین تجهیزات...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت

رک های ایستاده و دیواری تایوانی با متعلقات داخلی

رک های ایستاده و دیواری تایوانی با متعلقات داخلی
4 روز پیش
ایستاده تایوانی همراه با متعلقات داخلی می باشد. رک IBC تحت سفارش این شرکت در تایوان ساخته شده و در بازار ایران عرضه می گردد. با قدرت ایستادگی IBC رک های دیواری و ایستاده و تحمل بالا و همچنین ضریب امنیت مناسب با ابعاد و عمق دلخواه برای...
021-88929863 , 021-88929864
تهران , پارمیس زند

فروش کابل فیبر نوری , فروش پچ کابل فیبر , فروش پچ پنل

فروش کابل فیبر نوری , فروش پچ کابل فیبر , فروش پچ پنل
4 روز پیش
مژده مژده مژده تجهیزات فیبر نوری خود را با پایین ترین قیمت از ما بخواهید انواع فیبر نوری شامل مالتی مد و سینگل مد 8کور ، 12کور ، 24کور ، خاکی ، فیبر با کاور فلزی (CORGATED STEEL ARMORD) انواع فیبر نوری IN DOOR,...
021-88929863 , 021-88929864
تهران , پارمیس زند

ارائه انواع رک های دیواری و ایستاده شبکه - رک ایرانی و تایوانی

ارائه انواع رک های دیواری و ایستاده شبکه - رک ایرانی و تایوانی
4 روز پیش
توزیع و فروش رک های تایوانی -مشاوره فنی رایگان جهت انتخاب رک مناسب با پروژه -ارائه انواع رک های دیواری و ایستاده شبکه -کیفیت بالا ، طراحی زیبا و قیمت مناسب -امکان نصب انواع تجهیزات استاندارد رک -رنگ پودری الکترواستاتیک -دارای 4...
021-88929863 , 021-88929864
تهران , پارمیس زند

فروش تجهیزات سیسکو (CISCO)

فروش تجهیزات سیسکو (CISCO)
4 روز پیش
مشاوره و فروش تخصصی محصولات سیسکو(cisco) در ایران شامل فروش سوئیچ سیسکو انواع مدل های سوئیچ شبکه...
021-88919929 , 09124232099
تهران , ارتباط نما گستر کیان

فروش لوازم کی نت در لاله زار

فروش لوازم کی نت در لاله زار
4 روز پیش
فروش محصولات کی نت پلاس و کی نت و وی نت ( k-net plus / k-net / v-net ) فروش محصولات شبکه کی نت : سرسوکت شبکه کی نت / k-net سوکت چسبی شبکه کی نت ( پریز روکار ) / k-net پچ کورد شبکه کی نت / k-net پچ پنل شبکه کی نت / k-net تستر...
021-33932743 , 02133932744
تهران , مصطفی

پخش تستر 8108 کی نت

پخش تستر 8108 کی نت
4 روز پیش
تستر شبکه دیجیتال مارک کی نت مدل 8108 k-n . معرفی محصول : ابزاری برای تست کردن کابل های شبکه ی سوکت خورده . بر روی این دستگاه یک صفحه نمایشگر و چهار دکمه وجود دارد صفحه نمایشگر برای نشان دادن اطلاعات لازم کاربرد دکمه ها : اولین...
021-33932743 , 021-33932744
تهران , مصطفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه کامپیوتر » خدمات شبکه

خدمات شبکه کامپیوتری ، راه اندازی شبکه کامپیوتری
021-86031378 , 09127002329
تعمیرات تخصصی (ذخیره ساز) Tape Storage
09357773207 , 021-88501100
خدمات نصب و پشتیبانی شبکه و سرور
09355213763 , 021-63877763
نصب و راه اندازی شبکه و سرور
09121993051