021-86031378 نوین سازان رایانه
09195006840 میثم میثمی
09121993051 بهنود آذری پور
تعداد بازدید : 4559

خرید و مرکز پخش تجهیزات شبکه سیسکو-cisco

تهران
پردیس پردازش خلیج فارس
09129314150 , 021-53872200
چت واتساپ
تصویر اول
تصویر 2
تصویر 3

تامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس
تجهیزات شرکت پردازش سازان خلیج فارس با بیش از بیست سال سابقه در زمینه مشاوره ، فروش و پشتیبانی
شبکه سیسکو فعالیت نموده و همچنین بزرگترین ارائه کننده تجهیزات سیسکو در ایران می باشد.
ارتباط با کارشناسان فروش:
مسعود محمود زاده
ارتباط با مدیریت :
روح الله صدیق
سوییچ های شبکه سیسکو
WS-C2960 series
WS-C2960-8TC-L
WS-C2960-8TC-S
WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-48TC-S
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-48PC-S
WS-C2960-48PST-L
WS-C2960 C series
WS-C2960PD-8TT-L
WS-C2960C-8TC-L
WS-C2960C-8PC-L
WS-C2960C-8TC-S
WS-C2960CX-8PC-L
WS-C2960CX-8TC-L
WS-C2960 G series
WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C2960 + series
WS-C2960+24TC-S
WS-C2960+48TC-S
WS-C2960+24TC-L
WS-C2960+48TC-L
WS-C2960+24PC-L
WS-C2960+48PST-L
WS-C2960+48PST-S
WS-C2960+24LC-S
WS-C2960+24LC-L
WS-C2960 S series
WS-C2960S-48FPD-L
WS-C2960S-48LPD-L
WS-C2960S-24PD-L
WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-48FPS-L
WS-C2960S-48LPS-L
WS-C2960S-24PS-L
WS-C2960S-48TS-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-48TS-S
WS-C2960S-24TS-S
WS-2960 X series
ws-c2960X-48FPD-L
WS-c2960X-48LPD-L
WS-C2960X-24PD-L
WS-C2960X-24TD-L
WS-C2960X-48TD-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-2960X-48LPS-L
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960X-48TS-L
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-48TS-LL
WS-C2960X-24TS-LL
WS-2960 XR series
WS-C2960XR-24PD-I
WS-C2960XR-48FPD-I
WS-C2960XR-48LPD-I
WS-C2960XR-24PS-I
WS-C2960XR-48FPS-I
WS-C2960XR-48LPS-I
WS-C2960XR-24TD-I
WS-C2960XR-48TD-I
WS-C2960XR-24TS-I
WS-C2960XR-48TS-I
WS-3560 series
WS-C3560-8PC-S
WS-C3560CPD-8PT-S
WS-C3560C-8PC-S
WS-C3560-24PS-S
WS-C3560-48PS-S
WS-C3560-24PS-E
WS-C3560-48PS-E
WS-C3560-24TS-S
WS-C3560-48TS-S
WS-C3560-24TS-E
WS-C3560-48TS-E
WS-3560 G series
WS-C3560G-24PS-S
WS-C3560G-48PS-S
WS-C3560G-24PS-E
WS-C3560G-48PS-E
WS-C3560G-24TS-S
WS-C3560G-48TS-S
WS-C3560G-24TS-E
WS-C3560G-48TS-E
WS-3750 series
WS-C3750-24TS-E
WS-C3750-48TS-E
WS-C3750-24TS-S
WS-C3750-48TS-S
WS-C3750-24PS-E
WS-C3750-48PS-E
WS-C3750-24PS-S
WS-C3750-48PS-S
WS-C3750V2-24TS-S
WS-C3750V2-48TS-S
WS-C3750V2-24PS-S
WS-C3750V2-48PS-S
WS-C3750E-24TD-S
WS-3750 G series
WS-C3750G-12S-S
WS-C3750G-12S-E
WS-C3750G-12SS-D
WS-C3750G-24T-E
WS-C3750G-24T-S
WS-C3750G-24TSE 1.5u
WS-C3750G-24TSE 1u
WS-C3750G-48TSE
WS-C3750G-24TSS 1u
WS-C3750G-24TSS 1.5u
WS-C3750G-48TSS
WS-C3750G-24PSS
WS-C3750G-48PSS
WS-C3750G-24PSE
WS-C3750G-48PSE
WS-3750 X series
WS-C3750X-24T-L
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750X-24P-L
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-48PF-L
WS-C3750X-24T-S
WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-24S-S
WS-C3750X-24T-E
WS-C3750X-48T-E
WS-C3750X-24P-E
WS-C3750X-48P-E
WS-C3750X-12S-E
WS-C3750X-24S-E
WS-3850 series
WS-C3850-24T-S
WS-C3850-48T-S
WS-C3850-24P-S
WS-C3850-48P-S
WS-C3850-12S-s
WS-C3850-24S-s
WS-C3850-12XS-s
WS-C3850-24XS-s
WS-C3850-48XS
WS-C3850-12S-E
WS-C3850-24S-E
WS-C3850-24T-E
WS-C3850-24XS-S
WS -C3850-48P-L
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
ماژول های شبکه سیسکو
HWIC-1FE
HWIC-2FE
HWIC-1ADSL
HWIC-2SHDSL
HWIC-4SHDSL
HWIC-1T
HWIC-2T
HWIC-4T
HWIC-1T1/E1
HWIC-4T1/E1
HWIC-1SER
HWIC-2SER
HWIC-1GE-SFP
HWIC-2CE1T1-PRI
HWIC-4ESW
HWIC-4ESW-POE
HWIC-D-9ESW
HWIC-D-9ESW-POE
EHWIC-4ESG
EHWIC-4SHDSL-EA
EHWIC-D-8ESG
EHWIC-1GE-SFP-CU
VWIC2-1MFT-T1/E1
VWIC2-2MFT-T1/E1
VWIC3-1MFT-T1/E1
VWIC3-2MFT-T1/E1
VWIC3-4MFT-T1/E1
VWIC2-1MFT-G703
VWIC2-2MFT-G703
VWIC3-1MFT-G703
VWIC3-2MFT-G703
WIC-1AM-V2
WIC-2AM-V2
WIC-1T
WIC-2T
WIC-1SHDSL-V3
VIC2-2FXO
VIC2-4FXO
VIC3-2FXS/DID
VIC3-4FXS/DID
VIC2-2BRI-NT/TE
GLC-ZX-SM
GLC-ZX-SMD
GLC-T
GLC-TE
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-LH-SM
GLC-LH-SMD
GLC-BX-D
GLC-BX-U 20KM & 40KM _80KM-120KM 160KM
GLC-BX-D 20KM & 40KM _80KM-120KM 160KM
GLC-LH-SM
GLC-LH-SMD
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-ZX-SM 40KM OR 80KM
GLC-EZX-SMD 120KM OR 160KM
SFP-10G-SR
SFP-10G-SR-S
SFP-10G-SR-X
SFP-10G-LR
SFP-10G-LR-S
SFP-10G-LRM
SFP-10G-ER
SFP-10G-T-X
SFP-10G-ZR
FET-40G
Qsfp-40G-SR-BD
Qsfp-40G-SR4
Qsfp-40G-Lr4
Qsfp-40G-Lr4-S
Qsfp-40G-sr4s
QSFP-40/100_SR-BD
QSFP-100G-LR4-S
QSFP-40G-LR4-L
QSFP-100G-SR4-S
QSFP-100G_ER4-L
FN_TRAN-QSFP+SR
CPAK-100G-LR4
CPAK-10X10G-LR
CFP-100G-1310NM-10KM
CFP2-100G-10KM
xfp-10g-mm-sr
XFP-10G-LR-
XFP-10G-LR-0C192SR
XFP-10G-ZR-OC192LR
XFP-10G-ER-192IR
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
روتر های شبکه سیسکو
CISCO828
CISCO878-K9
CISCO878-SEC-K9
CISCO888-K9
CISCO888E-K9
CISCO888-SEC-K9
CISCO1841
CISCO1841C/K9
CISCO1841SEC/K9
CISCO1921/K9
CISCO1921-SEC/K9
CISCO1941/K9
CISCO1941-SEC/K9
CISCO2801
CISCO2801-SECK9
CISCO2801-V/K9
CISCO2811
CISCO2811-SECK9
CISCO2811-V/K9
CISCO2821
CISCO2821-SECK9
CISCO2821-V/K9
CISCO2851
CISCO2851-SECK9
CISCO2851-V/K9
CISCO2911/K9
CISCO2911-SEC/K9
CISCO2911-V/K9
CISCO2921/K9
CISCO2921-SEC/K9
CISCO2921-V/K9
CISCO2951/K9
CISCO2951-SEC/K9
CISCO2951-V/K9
CISCO3825
CISCO3825-V/K9
CISCO3825SEC/K9
CISCO3825-DC
CISCO3845
CISCO3845-V/K9
CISCO3845SEC/K9
CISCO3845-DC
CISCO3925/K9
CISCO3925E/K9
CISCO3925-V/K9
CISCO3925-SEC/K9
CISCO3945/K9
CISCO3945-V/K9
CISCO3945-SEC/K9
CISCO3945E/K9
CISCO7206VXR
CISCO7206VXR-DC
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872300
آی پی فون های سیسکو
CP-6901-C-K9
CP-6901-W-K9
CP-6911-C-K9
CP-6911-W-K9
CP-6921-C-K9
CP-6921-W-K9
CP-6941-C-K9
CP-6941-W-K9
CP-6945-C-K9
CP-6945-W-K9
CP-6961-C-K9
CP-6961-W-K9
CP-7811-K9
CP-7821-K9
CP-7841-K9
CP-7861-K9
CP-7832-K9
CP-7906G
CP-7911G
CP-7912G
CP-7915
CP-7945
CP-7916
CP-7921G
CP-7925G
CP-7926G
CP-7931G
CP-7936
CP-7937G
CP-7940G
CP-7941G
CP-7942G
CP-7945G
CP-7960G
CP-7961G
CP-7962G
CP-7965G
CP-7970G
CP-7971G
CP-7975G
CP-8811-K9
CP-8821-K9
CP-8831-K9
CP-8832-K9
CP-8841-K9
CP-8845-K9
CP-8851-K9
CP-8861-K9
CP-8865-K9
CP-8941-K9
CP-8945-K9
CP-8961-K9
CP-9971-C-K9
CP-9971-C-CAM-K9
CP-9971-W-K9
CP-9971-W-CAM-K9
CP-9951-C-K9
CP-9951-C-CAM-K9
CP-9951-W-K9
CP-9951-W-CAM-K9
CP-3905
CP-3945
CP-3911
CP-3951
CP-CAM
CP-CKEM-C
CP-BEKEM-C
CON-SNT-CP7914
CON-SNT-CP7911
CON-SNT-CP7915
CON-SNT-CP7916
cp-8865-k9
cp-8851-k9
cp-dx650-k9
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872110
ASR
Asr-1001-x
Asr-1002-x
Asr-1002-f
انواع هارد
HPe sas 1.8tb 10k 12g
HPe sas 1.2tb 10k 12g
HPe sas 2.4tb 10k-12g
HPe sas 900gb 10k 6g
HP 600gb 15k-12g
HP 600gb 15k- 6g
HP 600gb sas lff 3.5 15k-6g
HP 600gb 10k-6g
HP 300gb 15k-6g
HP 300gb 10k-12g
EMC 225051469 1.2tb 10k 12g
EMC 005051195 200gb ssd
EMC 005050846 600gb 10k 6g
EMC 200GB SAS SSD
EMC 600GB 15K SAS
EMC 800GB 2.5 12GB
کلید واژه های وب سایت های تبلیغاتی:
تامین و توزیع سوییچ های لایه2 و لایه 3 سیسکو
تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو
تامین و توزیع انواع روتر های سیسکو
تامین و توزیع انواع ماژول های سیسکو
تامین و توزیع انواع سوییچ های سیسکو
تامین و توزیع آداپتور و کلیه کابلهای سیسکو
تامین و توزیع پچ کورد ها و پچ پنل های سیسکو

قـیـمـت : _ _ _ _ _ _
آخرین بروزرسانی : شنبه 5 خرداد 1403
نام :
پردیس پردازش خلیج فارس
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آدرس :
تهران خیابان حافظ جنوبی خ سرهنگ سخایی نبش بهنیا ساختمان اداری 40 ظبقه 5 واحد 16
مسیریابی
تـلـفــن :
09129314150 , 021-53872200
وب سایت :
چت واتساپ

تازه های گروه کامپیوتر > خدمات شبکهصفحه  1 از 100

مودم 4G/TD-LTE هوآوی مدل speed wi-fi home l01/s از صاران مارکت

مودم 4G/TD-LTE هوآوی مدل speed wi-fi home l01/s  از صاران مارکت
4 ساعت پیش
فروش ویژه مودم 4G/TD-LTE هوآوی مدل speed wi-fi home l01/s از فروشگاه اینترنتی صاران مارکت با قیمتی مناسب. مودم 4G/TD-LTE هوآوی مدل speed wi-fi home l01/s مشخصات محصول : نوع اتصال:...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت4.200.000

خرید روتر بی سیم FDD-LTE نزتک مدل 99DX از صاران مارکت

خرید روتر بی سیم FDD-LTE نزتک مدل 99DX از صاران مارکت
4 ساعت پیش
خرید روتر بی سیم FDD-LTE نزتک مدل 99DX از فروشگاه اینترنتی صاران مارکت با قیمتی بسایر مناسب . ارسال به تمام نقاط کشور به صورت رایگان می باشد. مشخصات محصول : نوع اتصال : بی سیم، با...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت

خرید مودم 4.5G قابل حمل مدل E5785 4.5-TD LTE Cat7 از صاران مارکت

خرید مودم 4.5G قابل حمل مدل E5785 4.5-TD LTE Cat7 از صاران مارکت
4 ساعت پیش
خرید مودم 4.5G قابل حمل مدل E5785 4.5-TD LTE Cat7 از صاران مارکت با قیمتی مناسب مشخصات محصول : رابط‌ها: microUSB،شیار سیم کارت قابلیت‌های مودم و روتر: نشانگر LED قابلیت اتصال تا...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت4084000

خرید مودم 4G/TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 S1 از صاران مارکت

خرید مودم 4G/TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 S1 از صاران مارکت
4 ساعت پیش
خرید مودم 4G/TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 S1 از صاران مارکت با قیمت مناسب همراه با یک سال گارانتی ایرانسل. مشخصات محصول : دارای 4 پورت LAN پشتیبانی از شبکه‌های نسل 4 و 4.5 تلفن همراه و...
051-37232600 , 09027232600
مشهد , صاران مارکت

کابل شبکه لگراند ، cat6 , داکت , دانوب , کیستون

کابل شبکه لگراند ، cat6 , داکت , دانوب , کیستون
4 ساعت پیش
فروشنده تجهیزات شبکه لگراند بلدن , کابل های utp و sftp , رک های دیواری , تراکینگ و داکت ( کابل شبکه لگراند ، cat6 , داکت , دانوب , کیستون...
09196321091 , 09123122132
تهران , محمد نصرتی

فروش عمده تجهیزات پسیو شبکه فروشگاه نت لند

فروش عمده تجهیزات پسیو شبکه فروشگاه نت لند
4 ساعت پیش
فروشنده کامل تجهیزات شبکه از قبیل کابل هایcat6 ،پچ کورد شبکه ،پچ پنل تجهیزات مخابراتی کابل های زوجی مخابراتی، کیستون شبکه و تلفن ،کابلups،رک...
09196321091 , 021-33993792
تهران لاله زار , محمد نصرتی

فروش کابل شبکه نئو cat6NEO-cat6utp ,NEO روکشLSZH

فروش کابل شبکه نئو cat6NEO-cat6utp ,NEO روکشLSZH
4 ساعت پیش
فروشنده کابل های شبکه cat6 utp,cat6sftp,روکشpvcو روکشLSZH با برند نئو کابل شبکه NEO ( فروش کابل شبکه نئو cat6NEO-cat6utp ,NEO روکشLSZH...
09196321091 , 09123122132
تهران , محمد نصرتی

فروش انواع آداپتور فیبرنوری

فروش  انواع آداپتور فیبرنوری
5 ساعت پیش
آداپتور فیبر نوری ساختار: سینگل مد و مالتی مد سیمپلکس | دابلکس نوع کانکتور: sc|fc|lc|din|st ( فروش انواع آداپتور فیبرنوری...
09130829788
اصفهان , ویرا فایبر

کش لس ویندوزی دیواری بانک شهرDp1001

کش لس ویندوزی دیواری بانک شهرDp1001
6 ساعت پیش
ویژگی های کش لس بانکی مدل D.P 1001 : قابلیت اسکن اثر انگشت-باطری اضطراری 1ساعت برق دهی-سنسورهای حرکتی- دفع ارت –پخش تیزهای تبلیغاتی هوشمند مانیتور ضد ضربه و لمس حرارتی فوق العاده قوی و...
09351461380 , 021-28423490
تهران , غفاری

فروش ویژه فیبرنوری

فروش ویژه فیبرنوری
7 ساعت پیش
فروش فیبر نوری 4 ، 6 ، 8 ،12 ،24 ،48 ، 96،144 ،288 رشته سینگل مود خاکی و کانالی OBUC , OCUC فروش فیبرنوری 4 ، 6 ، 8 ،12 ،24 ،48 ، 96،144 ،288 رشته مالتی مود خاکی و کانالی OBUC , OCUC فروش...
021-22894600 , 021-22894603
تهران , پیشرو بهینه نوآوران

مفصل فیبر نوری

مفصل فیبر نوری
7 ساعت پیش
Closure Fiber Optical 24/48/72/96 Core فروش مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 کر با برند 3M Closure Fiber Optical 24/48/72/96/144 Core مفصل فیبرنوری خاکی 24/48/72/96 /144 کر با برند...
021-22894600 , 021-22894603
تهران , پیشرو بهینه نوآوران

تجهیزات فیبرنوری

تجهیزات فیبرنوری
7 ساعت پیش
فروش انواع پچ پنل های فیبرنوری 12،24،48،96،144 پورت فیبرنوری با فریم ادابتور های SC / LC / FC در سایز های 1U.2U.3U فروش انواع پیگتیل های فیبرنوری سینگل مود( Single Mode) و مالتی مود (Multi...
021-22894600 , 021-22894603
تهران , پیشرو بهینه نوآوران

تست شبکه و فیبرنوری

تست شبکه و فیبرنوری
7 ساعت پیش
تست فلوک جهت کابل های مربوط به دوربین های تحت شبکه و شبکه های کامپیوتری Cat5e -Cat6 -Cat6A - Cat7 - Cat7A + 10G تست فیبرنوری با دستگاه های OTDR EXFO & Yokogawa جهت تشخیص و رفع عیب فیبرنوری...
021-22894600 , 021-22894603
تهران , پیشرو بهینه نوآوران

نصب و راه اندازی شبکه و سرور

نصب و راه اندازی شبکه و سرور
7 ساعت پیش
آیکون ویژهکلیه خدمات نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری با سیم و بی سیم نصب و راه اندازی انواع تجهیزات پسیو نصب و راه اندازی انواع سرورها مجازی سازی سرور نصب و راه اندازی ویندوز سرور و...
09121993051
تهران , بهنود آذری پور

خرید و مرکز پخش تجهیزات شبکه سیسکو-cisco

خرید و مرکز پخش تجهیزات شبکه سیسکو-cisco
7 ساعت پیش
تامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس تجهیزات شرکت پردازش سازان خلیج فارس با بیش از بیست سال سابقه در زمینه مشاوره ، فروش و پشتیبانی شبکه سیسکو فعالیت...
09129314150 , 021-53872200
تهران , پردیس پردازش خلیج فارس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه کامپیوتر » خدمات شبکه

خدمات شبکه کامپیوتری ، راه اندازی شبکه کامپیوتری
021-86031378 , 09127002329
تعمیرات تخصصی (ذخیره ساز) Tape Storage

تعمیرات تخصصی (ذخیره ساز) Tape Storage

مدیریت مراکز داده میا
09357773207 , 021-88501100
فروش اکسسوری فیبر نوری و تجهیزات شبکه
09195006840 , 021-73065111
نصب و راه اندازی شبکه و سرور
09121993051
راه اندازی و پشتیبانی شبکه در کرج
09190949590 , 026-91002355