درج رایگان آگهی

فروش آپارتمان در ملارد

صفحه 1 از 8
١٣٩٩/۴/١۴
فروش آپارتمان در ملارد
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 132 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 132 متر 4 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش آپارتمان در ملارد
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 107 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 107 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 72
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 72 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 72 متر 14 ساله 2 خوابه با، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400375 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩٩/۴/١١
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 118 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 118 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 7 روز پیش

١٣٩٩/۴/١١
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 110
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 110 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 110 متر 2 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک- خیابان مینا شرقی- روبه روی سه راه شقایق...
09129400375 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 7 روز پیش

١٣٩٩/۴/٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 68
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 68 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 68 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 9 روز پیش

١٣٩٩/۴/٨
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 97 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 97 متر 9 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 10 روز پیش

١٣٩٩/۴/٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 90
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 90 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 90 متر 14 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک- خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400375 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 11 روز پیش

١٣٩٩/۴/٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 102 متر 2 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 13 روز پیش

١٣٩٩/۴/٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 100
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 100 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 13 روز پیش

١٣٩٩/۴/٣
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 85
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 85 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 85 متر 11 ساله 2 خوابه با، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 15 روز پیش

١٣٩٩/۴/٢
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 82
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 82 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 82 متر 8 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 16 روز پیش

١٣٩٩/۴/٢
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 55
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 55 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 55 متر 15 ساله 1 خوابه با، انباری، سرویس آشپزخانه MDF ، آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 16 روز پیش

١٣٩٩/۴/١
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 71
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 71 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 71 متر 10 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 17 روز پیش

١٣٩٩/٣/٣١
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 74
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 74 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 74 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 18 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 97
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 97 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 97 متر 15 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400370
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 22 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢۶
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 65
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 65 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 65 متر 10 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 23 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 102 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 24 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 102 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 24 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 156
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 156 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 156 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خ میناشرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
1 ماه و 24 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ