نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 289

موادآزمایشگاهی ، محیط کشت ، مرک آلمان ، محیط کشت مجارستانی گار آگار محیط بلار اسید مرک merck germany


  • تهران, آساشیمی
  • 09126354192
موادآزمایشگاهی ، محیط کشت ، مرک آلمان ، محیط کشت مجارستانی گار آگار محیط بلار اسید مرک merck germany

تضمین کیفیت و گارانتی 100% کلیه مواد
آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان 108597
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428
آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801
آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615
آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289

آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291
آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156
آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095 7آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054
آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102

آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042
آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115

دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190


آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776
آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216
آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136
آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201
آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226

آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276 1آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188


Hamid arjmandi Ar:


آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181


دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206


آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124


آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان


آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی


آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279


آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256


آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان


آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860


آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965


آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی


آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883


اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986


اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری


اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان


اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864


اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949


triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874


اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014


استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685


استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023


استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028


استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013


استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014


استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030


استرانسیوم استات 100 گرمی


استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان


اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی


اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی


اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری


اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056


اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471


اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126


اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492


اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817


اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288


اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی


اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136


اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165


اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802


اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336


اسید پیکریک هلندی 500 گرمی


اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731


اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731


اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691


اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی


اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی


اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631


اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244


اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563


اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337


اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264


اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس


Hamid arjmandi Ar:


اسید فیتیک 25 گرمی زیگما


اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291


اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان


اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366


اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314


اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519


اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456


اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450


اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری


اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546


اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000


اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400


اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان


اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان


اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی


استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679


استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343


اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170


اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی


اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761


اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان


ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839


ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434


ال آلانین 25 گرمی سیگما


ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542


ال آرابینوز 25 گرمی زیگما


ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی


اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133


اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی


ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان


اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830


ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500


انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000


ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176


ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365


ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291


ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368


آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109


اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710


اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925


اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225


ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934


ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146


ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255


ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985


ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102


ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان


ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281


ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353


ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی زیگما


ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان


ایندیم کلراید 10 گرمی


ایریدیوم کلراید 50 گرمی


اورسینول 5 گرمی مرک آلمان


اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان


باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717


باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان


باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704


باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی


باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750


بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432


Hamid arjmandi Ar:


بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409


برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171


برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026


بروسین سولفات زیگما 25گرمی


برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122


برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121


برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان


بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641


بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان


بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900


برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا


دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان


1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988


2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630


بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974


بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان


بورسین مرک آلمان 50گرمی


بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756


بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782


بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801


بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809


بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290


بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528


بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان


بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان


بیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878


تایرون 100 گرمی فلوکا


تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658


تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858


تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312


تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان


تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222


تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622


تترا فلورو بوریک اسید بسته 100 گرمی


تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114


ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603


تریس مرک آلمان 100گرمی 108219


تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810


تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380


تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان


تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9%


تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان


تریپان بلو 5 گرمی


تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان


تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164


تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323


تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072


تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187


تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی


تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان


تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلویی


تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری


تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان


تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884


تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887


تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956


تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959


تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری


تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970


تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973


تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990


تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910


تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992


تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950


تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان


تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان 109935


تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان


اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی


تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکا


تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی آلمان


تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان


تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان


تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212


تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان


تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان


تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان


تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484


تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043


Hamid arjmandi Ar:


پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125


پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان


پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956


پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090


پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936


پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر


پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982


دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099


پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072


پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873


پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000


پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 658.000


پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی


پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061


پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067


پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971


پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874


پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852


پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان


پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050


پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043


پروتئیناز K 100 میلی گرمی


پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491


پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ


پلاتین 1 گرمی ریدل


پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی


پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478


پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027


پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703


جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437


دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926


دی اتیل امین مرک آلمان 2.5 لیتری 803010


دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116


دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918


1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115


دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041


دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653


دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149


دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050


دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130


دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان


دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743


دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری


دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053


دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلمان


دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان


دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان


دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062


دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان


دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144


دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573


دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما


دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان


رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278


روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965


روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی


روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762


روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883


روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی


روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان


روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833


روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی


رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593


زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590


زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی


ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078


ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687


سافرانین مرک آلمان 25 گرمی


ستاولن مرک آلمان 100 گرمی


ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704


سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688


سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267


سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277


سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087


سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360


سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823


سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323


سدیم سولفید 1 کیلویی


سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290


سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336


سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609


سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان


سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303


سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563


سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512


سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553


سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554


سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی


سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان BDH


سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345


سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان


دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574


سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034


سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی


سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286


سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652


سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522


دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151


تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448


تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577


دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557


سدیم فلوراید 500 گرمی


سد


Hamid arjmandi Ar:


یم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398


سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404


سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597


سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524


سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535


سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544


سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482


سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372


سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی


سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523


سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397


سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی


سریم فلوراید 100 گرمی


سزیم کربنات 25 گرمی


سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993


دی سوربیتول 99% آلدریچ 240850 بسته 100 گرمی


سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510


سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی


سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534


سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی آکروس و مرک


سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888


سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما


سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925


سیلیسیم کربید


سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان


Hamid arjmandi Ar:


، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلم


محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان


محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان


محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان


محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان


محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 1.680.000


محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان


محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان


نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011


نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200


نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان


نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721


نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی


نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770


نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان


نوار تست پی هاش 0 14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی


4 نونیل فنل 1 گرمی


وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا


هپارین سیگما .


هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712


هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174


هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608


هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616


هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی


هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان


هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ


هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480


هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان


هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان


هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان .


هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 104603


ید مرک آلمان 100 گرمی 104761


EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی


EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی


EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی


( نمایندگی مرک. نمایندگی شرکت مرک. نمایندگی مرک آلمان. شرکت مرک. نمایندگی MERCK.مواد شیمیایی )


ارجمندی


تهران


قـیـمـت :
ارسال آگهی : پنج شنبه 4 خرداد 1396
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
تـلـفــن :
09126354192
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه صنعت > آب و فاضلاب

٦/٣/١٣٩٦
لوله و اتصالات آهنی (کالاپایپ)لوله و اتصالات آهنی سیاه و سفید (کالاپایپ ) فروش عمده لوله و اتصالات آهنی کمترین زمان و پایین ترین قیمت لوله و اتصالات گالوانیزه :...
021-66193966 , 021-66153325 , 09125009076تهران , شرکت پویا
به روز شده در : کمتر از 20 دقیقه پیش

٦/٣/١٣٩٦
یونولیت (عایق پلی استایرن) کالاپایپیونولیت (عایق پلی استایرن ) کالاپایپ یونولیت با مواد اولیه LG کره . دانه ریز و غیر قابل اشتعال دیواری ، سقفی و عایق کف جهت گرمایش از کف و...
021-66193966 , 021-66153325 , 09125009076تهران , شرکت پویا
به روز شده در : کمتر از 20 دقیقه پیش

٦/٣/١٣٩٦
لوله و اتصالات فاضلابی وینو پلاستیک (کالاپایپ))لوله و اتصالات فاضلابی یو پی وی سی وینو پلاستیک با اتصالات سر سوکت دار جهت سهولت کار و ضریب اطمینان بیشتر مقاومت در برابر...
021-66193966 , 021-66153325 , 09125009076تهران , شرکت پویا
به روز شده در : کمتر از 20 دقیقه پیش

٦/٣/١٣٩٦
لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت (کالاپایپ)لوله پوش فیت اتصالات پوش فیت (کالاپایپ) پوش فیت : امروزه استفاده از روش الکترو فیوژن در عملیات نصب و اتصال سیستم های تک جداره پلی اتیلن...
021-66193966 , 021-66153325 , 09125009076تهران , شرکت پویا
به روز شده در : کمتر از 20 دقیقه پیش

٦/٣/١٣٩٦
مخزن 30000 لیتری محصول جدید پلی اتیلن مازندرانبالا ترین کیفیت و مناسب ترین قیمت مخازن و منابع پلی اتیلن به همراه 10 سال بیمه نامه مخازن ذخیره آب،انواع مایعات،گازوئیل،مواد سوختی،مواد...
09117400518امل , مهندس علی خدابنده
به روز شده در : کمتر از نیم ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
فروش مخزن پلی اتیلن ، مخزن آب ، منبع آب ، مخزن آب پلاستیکیاولین و بزرگترین تولیدکننده مخازن پلی اتیلن در خاورمیانه فروش ویژه و مستقیم مخازن پلی اتیلن مازندران در سراسر کشور پلی اتیلن مازندران ، مخازن...
09117400518 , 09117400517تهران , مهندس علی خدابنده
به روز شده در : کمتر از نیم ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
منبع ذخیره آب مخزن پلی اتیلن سپتیک تانک فاضلابیمنابع و مخازن پلاستیکی از نوع پلی اتیلن مخازن عمودی پلی اتیلن ذخیره آب حداکثر بهره وری با استفاده از حداقل فضا قابلیت نصب...
09117378003 , 01924299007تهران , مهندس علی خدابنده
به روز شده در : کمتر از نیم ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
فروش ونصب وتعمیر منابع ذخیره آب هوایی و زمینی پلی اتیلنفروش و نصب وتعمیر منابع آب پلی اتیلن از بابلسر تا محمود...
09113133032 , 011-32334080بابل , محمد مهرداد
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
بازرگانی آسمانآهن آلات آسمان بانک اطلاعات لوله و اتصالات فروشنده تخصصی انواع آهن آلات و لوله و اتصالات و شیرالات گاز واب.تهیه وتوزیع انواع لوله و...
021-66316457 , 09125277013 , 09352923434تهران , ولی الله بلبلی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
لولهتوزیع کننده لوله و اتصالات فولادی مانیسمان:چینی-اهوازی-روسی- اکراین و.... درزدار:سپنتا-سپاهان- api-سمنان و..... گالوانیزه:سپنتا...
021-66316457 , 09125277013 , 09352923434تهران , ولی الله بلبلی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
بورس انواع لولهای مانیسمان اهواز و چینی و لولهای گالوانیزه و درزدارآهن آلات آسمان تهیه و توزیع انواع لولهای مانیسمان(اهواز ، چین) و لولهای گالوانیزه و درزدار در سایزها و رده های مختلف...
021-66316457 , 09125277013 , 09352923434تهران , ولی الله بلبلی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٦
آهن آلات آسمانتهیه و توزیع لولهای مانیسمان(چین-اهواز) ولولهای درزدار و لولهای api و لولهای گالوانیزه در سایزهای مختلف-sch20- sch40-sch80 لولهای اتشخوار و...
09125277013 , 09352923434 , 021-66316457تهران , ولی الله بلبلی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٥/٣/١٣٩٦
فروش لوله بتنی مصلح - لوله آزبست - لوله سیمانی - لوله ایرانیتشرکت ایرانیت کوهی فروش انواع لوله بتنی مصلح - لوله آزبست فشارقوی - لوله سیمانی - لوله ایرانیت لوله بتنی و اتصالات بتنی شرکت ایرانیت کوهی...
09111513328 , 01133732414 , 01133734744ساری , وحید کوهی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٥/٣/١٣٩٦
لوله بازکنی سعادت آباد%40تخفیف لوله بازکنی 09127206120 سعادت آباد 22051280 شهرک غرب 88690449 بلوار دادمان 88582171 پونک سردار 44485314 کاشانی فردوس ...
09127206120 , 021-22051280 , 021-88690449تهران , خدمات فنی رضایت
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

٥/٣/١٣٩٦
دستگاه توزیع هوشمند آب کارتی مارینا(کارتخوان توزیع آب)پیشترفته ترین دستگاه توزیع و مدیریت برداشت آب کارتی جهت ارگانها و تصفیه خانه ها با توجه به قابلیت های متعدد سیستم و تنوع امکانات و ارائه خدمات...
051-36044014مشهد , شرکت دانش بنیان ایستا ارتباط کاوشگر
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
طراحی وب سایت

آگهی های ویژه صنعت » آب و فاضلاب

مخزن آب

مسیح کولاییان
021-44548922
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

محمدرضا عزیزی
09121249231 , 026-32701094
حفر سیم پیچی و تعمییر چاه آب

پمپ سازی دماوندی
09121553788 , 021-55293369 , 09121555388
تصفیه آب و فاضلاب - شرکت نهراب زیست

شرکت نهراب زیست
021-44845718 , 021-44950115

آگهی های ویژه صنعت

درب ضد سرقت (فروش ویژه)

ایساتیس درب
021-88567520 , 021-88567532
تجهیزات خط رنگ(نماینده پخش شرکت پاشکار)

تقی کشاورز
021-66727362 , 021-66701536 , 09125464458
خریدار کاغذ باطله

فرشاد
09128586354
خرید و فروش و قیمت انواع آهن آلات

نگار مسافرزاده
09122184063 , 021-22698958,021-55446011-5
ساخت و فروش دستگاه های انواع زغال

مهدی زینالی
09364205958 , 09193547764 , 09146844267
شیلنگ آتشنشانی

آتش مهار البرز
09128687289 , 021-55100075
جدول بتنی , فروش جدول بتنی

جلال رحمتی
051-33147 , 09151135831 , 09151007994
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ