نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 141
موادآزمایشگاهی ، محیط کشت ، مرک آلمان ، محیط کشت مجارستانی گار آگار محیط بلار اسید مرک merck germany

موادآزمایشگاهی ، محیط کشت ، مرک آلمان ، محیط کشت مجارستانی گار آگار محیط بلار اسید مرک merck germany


  • تهران, آساشیمی
  • 09126354192
موادآزمایشگاهی ، محیط کشت ، مرک آلمان ، محیط کشت مجارستانی گار آگار محیط بلار اسید مرک merck germany

تضمین کیفیت و گارانتی 100% کلیه مواد
آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان 108597
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428
آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801
آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615
آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289

آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291
آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156
آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095 7آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054
آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102

آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042
آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115

دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776
آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216
آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136
آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201
آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226

آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276 1آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188Hamid arjmandi Ar:آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمانآمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمیآلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المانآیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهیآیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتریاتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلماناتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030استرانسیوم استات 100 گرمیاسترانسیوم کربنات 500 گرمی مرک الماناسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلوییاسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلوییاسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتریاسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمیاسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336اسید پیکریک هلندی 500 گرمیاسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمیاسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلوییاسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویسHamid arjmandi Ar:اسید فیتیک 25 گرمی زیگمااسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلماناسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتریاسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلماناسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلماناسمیوم تترا اکساید 1 گرمیاستایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170اکسیداز مرک آلمان 10 گرمیاکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمانال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434ال آلانین 25 گرمی سیگماال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542ال آرابینوز 25 گرمی زیگماال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمیاریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمیارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلماناکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمانایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی زیگماایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمانایندیم کلراید 10 گرمیایریدیوم کلراید 50 گرمیاورسینول 5 گرمی مرک آلماناورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمانباریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمانباریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمیباریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432Hamid arjmandi Ar:بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026بروسین سولفات زیگما 25گرمیبرموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمانبنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمانبنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیادی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 1009882 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمانبورسین مرک آلمان 50گرمیبنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمانبیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمانبیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878تایرون 100 گرمی فلوکاتترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمانتتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622تترا فلورو بوریک اسید بسته 100 گرمیتترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603تریس مرک آلمان 100گرمی 108219تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمانتری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9%تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمانتریپان بلو 5 گرمیتریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمانتلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187تیامین 250 گرمی آزمایشگاهیتیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمانتیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلوییتیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتریتیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمانتیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتریتیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمانتیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان 109935تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلماناوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمیتترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکاتترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی آلمانتمد 250 میلی لیتری مرک آلمانتنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمانتیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمانتیمول بلو 25 گرمی مرک آلمانتیو استامید 250 گرمی مرک آلمانتیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043Hamid arjmandi Ar:پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمانپتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیترپتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 658.000پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمیپتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمانپتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043پروتئیناز K 100 میلی گرمیپلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچپلاتین 1 گرمی ریدلپلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمیپروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926دی اتیل امین مرک آلمان 2.5 لیتری 803010دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 1029181و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلماندی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتریدی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلماندی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلماندی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلماندی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلماندی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگمادی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمانرایت مرک آلمان 25 گرمی 109278روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965روغن امرسیون مرک آلمان100 میلیروغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883روی 108789 مرک آلمان 1 کیلوییروی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمانروی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمیرزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمیژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687سافرانین مرک آلمان 25 گرمیستاولن مرک آلمان 100 گرمیستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323سدیم سولفید 1 کیلوییسدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمانسدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلوییسیلیسیوم 50 گرمی انگلستان BDHسدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلماندی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلوییسدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557سدیم فلوراید 500 گرمیسدHamid arjmandi Ar:یم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمیسدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلوییسریم فلوراید 100 گرمیسزیم کربنات 25 گرمیسولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993دی سوربیتول 99% آلدریچ 240850 بسته 100 گرمیسیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمیسیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی آکروس و مرکسیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگماسیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925سیلیسیم کربیدسیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمانHamid arjmandi Ar:، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلممحلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمانمحلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمانمحلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمانمحلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمانمحلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 1.680.000محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمانمحلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلماننسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلماننیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمینیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلماننوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی4-نونیل فنل 1 گرمیوانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکاهپارین سیگما .هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمیهیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمانهیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچهیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمانهگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمانهیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان .هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 104603ید مرک آلمان 100 گرمی 104761EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلوییEDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمیEDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی( نمایندگی مرک. نمایندگی شرکت مرک. نمایندگی مرک آلمان. شرکت مرک. نمایندگی MERCK.مواد شیمیایی )ارجمندیتهران


قـیـمـت :
ارسال آگهی : چهارشنبه 11 اسفند 1395
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
تـلـفــن :
09126354192
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه صنعت > آب و فاضلاب

١١/١٢/١٣٩٥
خدمات لوله بازکنی سعادت آباد40%تخفیف 22604424 سعادت آباد 88863572 بلواردادمان 88582171 بلوارفرحزادی 22051280 کاشانی فردوس 44485305 کامرانیه قیطریه ...
021-22051280 , 021-88690449 , 09127206120تهران , خدمات فنی رضایت
به روز شده در : کمتر از نیم ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
توجیه اقتصادی آبگرمکن خورشیدیانرژی خورشید ، آبگرم رایگان حیطۀ فعالیت این شرکت تامین انرژی کلیۀاماکن در سطوح مختلف از ا نرژی های نوین و تجدید پذیر میباشد. ما با به...
09126871344کرج , رحیم ذوقی
به روز شده در : کمتر از 1 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
لوله بازکنی غرب تهران%40تخفیف لوله بازکنی لوله شبانه روزی فوری پونک سردار 44485314 کاشانی فردوس 44485305 ستارخان و حومه 66898833 مرزداران ...
09127206120 , 021-44485314 , 021-44485305تهران , خدمات فنی رضایت
به روز شده در : کمتر از 1 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
تولید کننده مخزن ذخیره آبشرکت مهندسی ایده نو آوران مروارید پارسیان ویژگی ها مخازن پیش ساخته : - نصب سریع و آسان - قابلیت نصب در مناطق کوهستانی و صعب...
09122080581 , 021-88544658 , 09121216257تهران , محمد
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
درب منهول چدنی دریچه منهول کامپوزیتی کفشور چدنی کف خواب چدنی کمربند چدنی درب منهول دریچه چدن بتنتولید کننده انواع درب منهول چدنی و دریچه چدنی و لوازم و اتصالات چدنی سلطانی دارای گواهینامه های استاندارد از وزارت صنعت و معدن و...
09134314414تیران , امیرحسین سلطانی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
لوله دوجداره پلی اتیلن - لوله دوجداره کاروگیتروتنگران پارسه تولید کننده لوله دوجداره پلی اتیلن و لوله دوجداره کاروگیت و فروش لوله کاروگیت و فروش لوله دوجداره مطابق استانداردهای ISIRI 9116 و DIN...
026-32701094 , 09121249231کرج , محمدرضا عزیزی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
دستگاه جوش الکتروفیوژن روتنگراندستگاه جوش الکتروفیوژن گازرسانی و آبرسانی دستگاه جوش پلی اتیلن مشتریان گرامی در هنگام خرید به نام و علامت Rothengaran دقت نمایید،افراد...
026-32716599 , 026-32701094کرج , محمدرضا عزیزی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
دستگاه جوش لوله پلی اتیلنگروه تولیدی صنعتی روتنگران تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن از سایز 63 م م الی 1200 م م روتنگران انتخاب حرفه ای ها مشتریان گرامی در هنگام...
0261-2701083 , 09121249231کرج , محمدرضا عزیزی
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
پخش انواع روغن موتور وانواع فیلتر خودروفروش انواع روغن ضدیخ واسکازین شرکتهای پارس بهران ایرانول اسپیدی لیکومولی توتال کاسترول وتمامی فیلترهای خودروهای ایرانی وخارجی تهران...
09126157417 , 021-66650364چهارمحال و بختیاری , محمد رضا علیزاده
به روز شده در : کمتر از 2 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
فروش ویِِژه تاسیساتفروش ویژه انواع لوازم شوفاز خانه از قبیل دیگ-مشعل- منابع دوجداره- رادیاتور-منبع انبساط-پمپ-لوله و اتصالات-فلکه و ...... همچنین این فروشگاه...
09124665747کرج , رضا لطفی
به روز شده در : 3 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
صنعت:تجهیزات آشپزخانهگروه تولیدی پیران تولیدکننده پایه کابینت سایزپایه:6تا20 09189004459 آلومینیوم،کبریتی،خشدار،طراح استیل وپلاستیکی. دربسته بندی...
09189004459همدان , شرکت الوند
به روز شده در : 4 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
لوله استتلس استیل، فروش لوله فولادی برق، لوله و اتصالات فولادیانواع لوله های آب ، گاز ، بدون درز، گالوانیزه، درزدار، سیاه، سفید، شوفاژی ، مبلی، گلخانه ای، داربستی، مانیسمان، رده دار، صنعتی از 2/1 اینچ تا 120...
021-66316888تهران , عباس علیزاده اسکوئی
به روز شده در : 4 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
فروش انواع لوله آب و فاضلاببنام خدا آهن الات اسکویی فروشنده لوله های آب گاز نفت مانیسمان بدون درز در رده های سبک و سنگین و همچنین لوله های کارخانجات داخلی جهت استعلام...
021-66269757 , 021-66318747 , 021-66316888تهران , وحید نجفی
به روز شده در : 4 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
لوله بازکنی سعادت آبادتمام نقاط بازکردن لوله های سخت وسیمانی وقیر بافنرفولادی دراسرع وقت تمام نقاط تهران سرویس دهی شبانه روزی باتخفیفات ویژه سال نو شماره تماس...
09127417721 , 021-44009948 , 021-22095415تهران , حمید پویان
به روز شده در : 4 ساعت پیش

١١/١٢/١٣٩٥
تولیدی کیسه زباله ثمین پلاست(ویژه صادرات )ثمین پلاست تولیدکننده انواع کیسه زباله فله مشکی و رنگی در سایزهای مختلف : شماره تماس :...
09113112302 , 011-32270623بابل , مسعود قبادی
به روز شده در : 4 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
طراحی وب سایت

آگهی های ویژه صنعت » آب و فاضلاب

حفاری چاه عمیق و نیمه عمیق آب

عین اله حسنی
09127558018
دستگاه جوش الکتروفیوژن روتنگران

محمدرضا عزیزی
026-32716599 , 026-32701094
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن

محمدرضا عزیزی
0261-2701083 , 09121249231
فروش دستگاه دکانتور سانتریفیوژ

شرکت تصفیه سبز
021-88702517
مرکز پخش عایق های الاستومری K-flex

بازرگانی رادیس
021-88647689 , 021-88647690
مخزن آب

مسیح کولاییان
021-44548922
لوله دوجداره پلی اتیلن - لوله دوجداره کاروگیت

محمدرضا عزیزی
026-32701094 , 09121249231
تعمیر پمپ چاه تعمیر سیم پیچی نصب و راه اندازی

جواد پمپی
09121553788 , 09121555388 , 021-55293369
حفر سیم پیچی و تعمییر چاه آب

پمپ سازی دماوندی
09121553788 , 021-55293369 , 09121555388
لوله بازکنی سعادت آباد

حمید پویان
09127417721 , 021-44009948 , 021-22095415
فروش پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

فنی مهندسی طرح و کار
021-44010038 ,021-44079459,021-44042776

آگهی های ویژه صنعت

فروش خوراک دام (تفاله خشک پرتقال )

تعاونی باغداران مرکبات رامسر (کارخانجات کوثر)
011-55213825 , 09111931094
تعمیر جک پارکینگی تعمیر درب اتوماتیک تعمیر کرکره برقی

شرکت آیسان در
09128455706 , 021-22272390 , 021-88551044
ژل میکروسیلیس

بتن شیمی خاتم
021-22845560 , 021-22924145
فروش انواع لوله،پروفیل و قطعات نرده استیل

سعید طباطبایی
021-66391714 , 021-66391628 , 09126034649
دستگاه قالی شویی اتوماتیک و خشک کن لوله ای

آریا طراح مقصود
09154147765 , 09152070080 , 051-36515485
فروشگاه سعید

سعید عسگری
09124112544 , 09210353083
اجاره جرثقیل سپهر

جرثقیل سپهر
021-22599870 , 09123111656
تعمیر وساخت سردخانه

حسین شکارچی
09398282049
فروش اسپرینکلر انگوس

آتش مهار البرز
09128687289 , 021-55100075
فروشگاه محمد

محمد رضایی
09121227595 , 09126141996
دستگاه برش لیزر

علی گلناری
026-32320896 , 09905616696
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ