نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 79703
آموزش تعمیرات ECU

آموزش تعميرات ECU

آموزش > تعمیر خودرو
  • علیرضا صفاریان
  • 021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190
  • تهران
آموزش تعميرات ECU

شركت فني مهندسي ماهان (مهندس صفاريان)

آموزش هاي جديد تعميرات ايسيومطالب آموزشي در كلاسها:

تاريخچه سيستمهاي نيمه انژكتوريمقايسه سيستمهاي رباتيك با سيستمهاي مكانيكال خودروهاتاريخچه سيستم نيمه انژكتوري و بوجود آمدن سيستم ECMبررسي سيستم نيمه انژكتوري و تفاوت با سيستمهاي استاتيكبررسي دلايل حذف سيستمهاي نيمه انژكتوري و معايب آنانواع سنسورها و عملگرها در اين سيستمتوضيحات در رابطه سيستم سنسورهاي اصليمكانزيم كاركرد سنسورهاي كمكيارتباط سنسورهاي اصلي با ECUارتباط سنسورهاي كمكي با ECUتشريح سيستم وايرينگمنابع ولتاژ مورد نياز در ECUتشريح سيستم Signalانواع سيستمهاي Supply در ECUانواع محافظ در سيستم وايرينگبررسي علل مشكلات كاربري در بوجود آمدن خرابي هاي ECUمعرفي انواع حافظه هاي ECUمعرفي حافظه اصليمعرفي انواع ميكرو وروشهاي شناسايي آنانواع ميكرو هاي قابل برنامه ريزيانواع ميكرو هاي غير قابل برنامه ريزيمعرفي حافظه موقت انواع EEpromمعرفي حافظه ثابت وفلشهامحتويات حافظه اصليتشريح جداول لوك آپ تيبلجايگاه مقادير اوليه سنسورها در برنامه ريزيتشريح سيستم جايگاه كد يا ايموبلايزرتشريح انواع كدهاي خطاتشريح سيستم ريست مقادير اوليهتوضيحات در رابطه با Reset factoryآموزش Reset كردن ECU هاي SL96آموزش Reset در سيستمهاي غير مالتي پلكسانواع روشهاي غلط Resetدلايل بكارگيري انواع پوشش بر روي سيستمهاي PCBمشكلات نرم افزاري در انواع ECUراه كار سريع تشخيص علل نرم افزاري در ECUدو نكته مهم در تشخيص علل نرم افزاري و سخت افزاري بودن مشكلاتطرح مثال براي درك بيشتر مشكلات سخت افزاري و نرم افزاريتشريح انواع مشكلات كه علل آن ناشي از معايب نرم افزاري مي باشدآموزش روش برداشتن رزينمعرفي ابزار آلات و قطعات تعميراتيآموزش عملي لحيم كاريفيلم آموزشي در رابطه با سيستم لحيم كاريآشنايي با انواع پروگرامرآموزش نصب نرم افزاري پروگرامرمعرفي نرم افزار و اجزاء آنمعرفي انواع آداپتورآموزش قرار دادن انواع آي سي بر روي آداپتورآموزش برنامه ريزي از طريق سيستم جي تگآموزش تبديل و فلش ايسيوهاآموزش برنامه ريزي خام ميكروآموزش برنامه ريزي خام فلشآموزش برنامه ريزي خام ايپيراممعرفي اجزاء غيرقابل استفاده در نرم افزارآموزش نكات بعد از برنامه ريزي و نصب آن بر روي اتومبيلانواع مشكلات بعد از برنامه ريزيشناسايي مشكلات سخت افزاريانواع علل مشكلات سخت افزاريآموزش آمپر كشي و روشن كردن ECU بر روي ميز كارتشريح مشكلات آمپركشيتشخيص سلامت از طريق آمپركشيمعرفي انواع پايه هاي مثبت و منفي در ECUهاشروع كار بر روي سخت افزارشناسايي آي سي رگلاتورتعريف رگوله سازيدلايل خرابي در رگلاتورتست ولتي از پايه هاي آي سيتست ولتي از خازن هاي تانتاليم مجاور رگولاتورشناسايي انواع منفي در رگولاتورشناسايي انواع پايه هاي پنج ولتيتست تركيبي در شناسايي قطعات خراب از طريق تكنيك جيگتشخيص مشكلات قلع سرديآموزش تست قطعات الكترونيكتشريح انواع سيستم SMDشناسايي انواع كاپاسيتورروشهاي تست انواع كاپاسيتورتشريح دلايل خرابي در كاپاسيتور هاانواع كاربرد كاپاسيتورتعريف باي پس در مدارتدريس سيستم كوپلاژشناسايي انواع ريسيستورروشهاي تست انواع ريسيستوردلايل خرابي انواع ريسيستورانواع كاربرد ريسيستورشناسايي انواع ديودتشريح سيستم يكسو سازانواع تست ديود در مدارتشخيص خرابي انواع ديودهادلايل كاربرد ديودتوضيح پك ديوديانواع ترانزيستور و دلايل بكارگير يتشريح انواع خرابي در ترانزيستورانواع روشهاي تست ترانزيستورشناسايي بيس، كلكتور، اميتر در ترانزيستورشناسايي انواع اسيلاتوركاربرد انواع كريستالدلايل خرابي كريستالشناسايي انواع فريت بيدآموزش پايه شناسي در ايسيوهاآموزش نقشه خواني سيم كشيروشهاي مهندسي معكوس قطعاتتست پايه هاي ورودي از طريق سيستم بازر و ارتباط بين سنسوريتست انواع گرندهاي مرتبط به همروشهاي ترميم مقطعيپيدا كردن ارتباط هاي مازادروشهاي شناسايي نقطه دقيق خرابي از طريق پين هاتست عملگرهاي خروجي از طريق پايه هاشناسايي خروجي در هر عملگرآموزش پيدا كردن پايه دقيق خروجي عملگر در آي سي مورد نظرآموزش تست قطعي ارتباط در مدارشناسايي قطعات در ECU هاي ناشناختهترفندهاي شناسايي قطعات در ECUهاي ناشناختهارائه فرمول براي سنسورها و عملگرهاي تك ارتباطهچهار روش شناسايي پين هاي وروديروشهاي شناسايي عملگرهاي چند ارتباطهروشهاي تست مقادير المانهاي تك ارتباطهروشهاي پيدا كردن Supply در مدارروشهاي پيدا كردن انواع سيگنال در مدارحل مشكلات GND در مدارپيدا كردن انواع شيلد در مدارتشريح انواع ECUهاي SIEMENSشناسايي فيزيكي SIEMENSشناسايي انواع پايه ها در SIEMENSشناسايي آي برنامه ريزي در ايسيو زيمنستشخيص انواع بردهاي ايموبلايزردار و غير ايموبلايزرتشريح كامل قطعات بكار رفته در كل ايسيوي زيمنس همچون S2000تشريح انواع ايسيو بوششناسايي فيزيكي بوششناسايي انواع پايه ها در ايسيوي بوشآموزش انواع آي سي هاي برنامه ريزي در بوشانواع مدلينگ ايسيوهاي بوششناسايي قطعات بصورت كامل همچون زيمنستوضيحات در رابطه با سيستم ضد سرقتچگونگي بوجود آمدن اين سيستم در اتومبيلهاي داراي ايموبلايزرارتباط ايموبلايزر با سيستم آي سي يوارتباط ايموبلايزر با سيستم كليدايموبلايزر در ايسيوهاي S2000آموزش بدست آوردن كد كليد از آي سي مربوطهانواع اتومبيلهاي داراي ايموبلايزر در S2000روش بازگردان كد از سوئيچ مادرآموزش تعريف كارخانه اي كدروش تعريف براي سوئيچ هاي گم شدهكدهاي مخفي براي سريهاي S2000 ساژم ولوايموبلايزر در سيستمهاي Valeoخطوط كد ايموبلايزر در Valeoروش كپي برداري كد توسط برنامهايموبلايزر در سريهاي 206خطوط كد در اين سيستمنحوه بدست آوردن كدروش تبديل كدآموزش تعريف با دياگآموزش تعريف دستي بدون استفاده از دياگايموبلايزر در خودروهاي پرايدنحوه بدست آوردن كد از آي سيروش تعريف با دياگروش تعريف دستي بدون استفاده از دياگخطوط ايموبلايزر در Bosch 7.4.4خطوط ايموبلايزر در Bosch 7.4.5خطوط ايموبلايزر در Bosch 5.2 زانتياخطوط ايموبلايزر در Bosch 7.3 زانتيابدست آوردن كد در سيستم ايموبلايزر زيمنسبدست آوردن كد در سيستم ريو و ال نود قديمآموزش ساخت ايسيو تست زيمنس وبي كد سازي آنآموزش ساخت ايسيو تست S2000آموزش ساخت ايسيو تست Boschآموزش سيستمهاي مالتي پلكستشريح خودروهاي داراي سيستم مالتي پلكسشناسايي BSI،BSM و BM34شناسايي انواع عملكردهاي BSIتشريح انواع مشكلات در BSIمباحث دانلود در BSIانواع ورژن هاي موجود در دانلود BSIآموزش كامل سافت ريست 206آموزش كامل هارد ريست 206شناسايي حافظه در BSIآموزش كامل تعويض BSI در 206مشكلات متعارف در تعويض BSIدر 206حل مشكل قفل شدن ECU در 206شناسايي انواع فيوز در BSIشناسايي انواع فيوز در BM34شناسايي انواع رله در BSIآموزش تست اهمي رلهآموزش تست ولتي رلهآموزش كامل صفحه آمپرآموزش باز كردن و بستن صفحه آمپرنكات مورد رعايت قبل از بازكردن صفحه آمپرآموزش بازكردن انواع عقربه در صفحه آمپرتغيير رنگ انواع ديوها در صفحه آمپرحل مشكلات موتور در صفحه آمپرحل مشكلات ال سي دي در صفحه آمپرآموزش تغييرات كيلومتر در صفحه آمپر تا 2012آموزش كامل نرم افزار تاچوسافتآموزش كامل كات آف در انواع ECUآموزش چيپ تيونينگ در سمندآموزش چيپ تيونينگ در 405آموزش چيپ تيونينگ در پرايدآموزش چيپ تيونينگ در206و بسياري اطلاعات ديگر ......براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس هاي زير تماس حاصلفرماييد....خطوط ثابت : 88937031 -88804190-88902703همراه 09125940157-09356607162داخلي 1 هماهنگي ثبت نامداخلي 2 راهنمايي ومشاورهداخلي 3 پشتيباني و ساپرتسايت هاي ديگر شركت فني مهندسي ماهان:براي ورود به سايت ها بر روي لينك ها كليك نماييد.mahan-khodro.com. mahan-khodro.org.mahan-groupe.com/.mahan-amoozesh.com.ecu-learning.blogfa.comايميل alireza.safarian@yahoo.com.


قـیـمـت :
ارسال آگهی : پنج شنبه 6 خرداد 1395
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
تهران
تـلـفــن :
021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190
ایـمـیـل :
وب سایت :

ارتباط با آگهی دهنده

علیرضا صفاریان 021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190


آموزش تعمیرات ECU

اشتراک گذاری

تازه های گروه آموزش > تعمیر خودرو

٦/٣/١٣٩٥
آموزش عملي تعميرات سيستم انژكتور, CNG گاز سوز , مالتي پلكس, ECU كامپيوتر , كار با دستگاه دياگآموزش هاي عملي تعميرات تخصصي خودرو ............................................ آموزش كار با دستگاه دياگ آموزش ...
09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 4 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش عملي تعميرات خودروهاي انژكتوريبا ما يك تعمير كار انژكتور شويد ....................................... آموزش تعمير و تنظيم انژكتور ................................
: 09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 4 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش كار با دستگاه عيب ياب خودرو دياگآموزش كار با دستگاه دياگ .................................. آموزش از انژكتور تا تعميرات ecu .................................
09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 4 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش عملي تعميرات سي ان جيبا ما يك تعمير كار CNG شويد ..................................... كار در كارگاه تعميرات CNG آموزش عملي نصب CNG ...
کارشناس آموزش : 09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 4 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش تخصصي گيربكس اتوماتيكمجتمع فني دنياي خودرو زير نظر سازمان فني وحرفهاي كل كشور وزارت كار وامور اجتمائي ...
09123197112 , 02166481250تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش تخصصي تعميرات ECUبه نام خدا آموزشگاه فني دنياي خودرو با مجوز رسمي از سازمان فني و حرفه اي كل كشور اعتبار ما سابقه آموزشي ماست...
021-66481250تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش برق هيوندا و كيابه نام خدا آموزشگاه فني دنياي خودرو با مجوز رسمي از سازمان فني وحرفه اي اعتبار ما سابقه آموزشي ماست تد...
09123197112تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
CNGآموزش نصب عيب يابي رفع عيب سيستمهاي گاز سوز CNG دياگ وتعميرات سيستمهاي گاز سوز شركتي توجه دوره به صورت كاملا عملي ميباشد. ....
021-66481250تهران , مهندس محمد مجيدي
2,500,000 تومان
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
مجتمع فني دنياي خودروبه نام خدا آموزشگاه فني دنياي خودرو با مجوز رسمي از سازمان فني وحرفه اي كل كشور

021-66481250 , 09123197112تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
دوره آموزشي نصب، تعمير و عيب يابي خودروهاي دوگانه سوز كارگاهيدوره آموزشي نصب، تعمير و عيب يابي خودروهاي دوگانه سوز كارگاهي آموزش دوگانه سوز كردن خودرو و تعمييرات خودرو هاي دوگانه سوز بصورت تئوري و عملي...
09138753724 , 03134526296اصفهان , عباس كابلي
به روز شده در : 8 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش تعميرات ايسيوجديد ترين و به روز ترين ترفند هاي تعميريات ecu هاي روز دنيا در كلاسهاي آموزشي (ماهان خودرو): ECU«»ECU«»ECU«»ECU«»ECU ش...
09125940157-09306743733تهران , عليرضا صفاريان
به روز شده در : 8 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش برق و انژكتورآموزش برق و انژكتور شركت فني مهندسي ماهان اقدام به تشكيل كلاسهاي پيشرفته انژكتوري و دياگ نمود. آموزش ان...
021-88937031 , 021-88804190 , 021-88902703تهران , عليرضا صفاريان
به روز شده در : 8 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش گيربكس اتوماتآموزش گيربكس اتوماتيك در شركت فني مهندسي ماهان با توجه به استقبال دوستان عزيز از دوره هاي فشرده ماهان خودرو (مهندس صفاريان) ...
021-88937031 , 021-88804190 , 09125940157تهران , عليرضا صفاريان
به روز شده در : 8 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش تعميرات ECUشركت فني مهندسي ماهان (مهندس صفاريان) آموزش هاي جديد تعميرات ايسيو مطالب آموزشي در كلاسها:
021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190تهران , عليرضا صفاريان
به روز شده در : 8 ساعت پیش

٦/٣/١٣٩٥
آموزش تــخصصي تعميرات اي سي يو ECU مــاشينآموزش تــخصصي تعميرات اي سي يو ECU مــاشين ============================ با مدرك معتبر فني حرفه اي ============================
021-88909606تهران , كامتك
به روز شده در : 8 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9

آگهی های ویژه آموزش » تعمیر خودرو

مجتمع فنی دنیای خودرو

مهندس محمد مجیدی
021-66481250 , 09123197112
آموزش تعمیرات ECU

علیرضا صفاریان
021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190
آموزش تخصصی گیربکس اتوماتیک

مهندس محمد مجیدی
09123197112 , 02166481250
آموزش گیربکس اتومات

علیرضا صفاریان
021-88937031 , 021-88804190 , 09125940157
آموزش برق و انژکتور

علیرضا صفاریان
021-88937031 , 021-88804190 , 021-88902703

آگهی های ویژه آموزش

آموزش نصب و تعمیر کولر گازی | آموزش تعمیرات اسپیلت

آموزش تعمیرات
021-88930441 , 02188929204 , 0218899205 , 02188929
آموزش تخصصی رباتیک

مصطفی
09370150381 , 021-44215096
آموزش تعمیرات موبایل | آموزش تعمیرات تبلت

دانش رحمانی
02188930441 , 02188929206 , 02188929205 , 02188929
آموزش تعمیر پکیج | نمایندگی رسمی انستیتو ایزایران

دانش رحمانی
021-88930441 , 02188929204 , 02188929205 , 0218892
تدریس خصوصی روسی

علی جعفری
09121940989
آموزش تعمیرات ماشینهای اداری | آموزش تعمیرات پرینتر

آموزش تعمیرات
021-88930441 , 02188929204 , 02188929205 , 0218892
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ