نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 79384
آموزش تعمیرات ECU

آموزش تعميرات ECU

آموزش > تعمیر خودرو
  • علیرضا صفاریان
  • 021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190
  • تهران
آموزش تعميرات ECU

شركت فني مهندسي ماهان (مهندس صفاريان)

آموزش هاي جديد تعميرات ايسيومطالب آموزشي در كلاسها:

تاريخچه سيستمهاي نيمه انژكتوريمقايسه سيستمهاي رباتيك با سيستمهاي مكانيكال خودروهاتاريخچه سيستم نيمه انژكتوري و بوجود آمدن سيستم ECMبررسي سيستم نيمه انژكتوري و تفاوت با سيستمهاي استاتيكبررسي دلايل حذف سيستمهاي نيمه انژكتوري و معايب آنانواع سنسورها و عملگرها در اين سيستمتوضيحات در رابطه سيستم سنسورهاي اصليمكانزيم كاركرد سنسورهاي كمكيارتباط سنسورهاي اصلي با ECUارتباط سنسورهاي كمكي با ECUتشريح سيستم وايرينگمنابع ولتاژ مورد نياز در ECUتشريح سيستم Signalانواع سيستمهاي Supply در ECUانواع محافظ در سيستم وايرينگبررسي علل مشكلات كاربري در بوجود آمدن خرابي هاي ECUمعرفي انواع حافظه هاي ECUمعرفي حافظه اصليمعرفي انواع ميكرو وروشهاي شناسايي آنانواع ميكرو هاي قابل برنامه ريزيانواع ميكرو هاي غير قابل برنامه ريزيمعرفي حافظه موقت انواع EEpromمعرفي حافظه ثابت وفلشهامحتويات حافظه اصليتشريح جداول لوك آپ تيبلجايگاه مقادير اوليه سنسورها در برنامه ريزيتشريح سيستم جايگاه كد يا ايموبلايزرتشريح انواع كدهاي خطاتشريح سيستم ريست مقادير اوليهتوضيحات در رابطه با Reset factoryآموزش Reset كردن ECU هاي SL96آموزش Reset در سيستمهاي غير مالتي پلكسانواع روشهاي غلط Resetدلايل بكارگيري انواع پوشش بر روي سيستمهاي PCBمشكلات نرم افزاري در انواع ECUراه كار سريع تشخيص علل نرم افزاري در ECUدو نكته مهم در تشخيص علل نرم افزاري و سخت افزاري بودن مشكلاتطرح مثال براي درك بيشتر مشكلات سخت افزاري و نرم افزاريتشريح انواع مشكلات كه علل آن ناشي از معايب نرم افزاري مي باشدآموزش روش برداشتن رزينمعرفي ابزار آلات و قطعات تعميراتيآموزش عملي لحيم كاريفيلم آموزشي در رابطه با سيستم لحيم كاريآشنايي با انواع پروگرامرآموزش نصب نرم افزاري پروگرامرمعرفي نرم افزار و اجزاء آنمعرفي انواع آداپتورآموزش قرار دادن انواع آي سي بر روي آداپتورآموزش برنامه ريزي از طريق سيستم جي تگآموزش تبديل و فلش ايسيوهاآموزش برنامه ريزي خام ميكروآموزش برنامه ريزي خام فلشآموزش برنامه ريزي خام ايپيراممعرفي اجزاء غيرقابل استفاده در نرم افزارآموزش نكات بعد از برنامه ريزي و نصب آن بر روي اتومبيلانواع مشكلات بعد از برنامه ريزيشناسايي مشكلات سخت افزاريانواع علل مشكلات سخت افزاريآموزش آمپر كشي و روشن كردن ECU بر روي ميز كارتشريح مشكلات آمپركشيتشخيص سلامت از طريق آمپركشيمعرفي انواع پايه هاي مثبت و منفي در ECUهاشروع كار بر روي سخت افزارشناسايي آي سي رگلاتورتعريف رگوله سازيدلايل خرابي در رگلاتورتست ولتي از پايه هاي آي سيتست ولتي از خازن هاي تانتاليم مجاور رگولاتورشناسايي انواع منفي در رگولاتورشناسايي انواع پايه هاي پنج ولتيتست تركيبي در شناسايي قطعات خراب از طريق تكنيك جيگتشخيص مشكلات قلع سرديآموزش تست قطعات الكترونيكتشريح انواع سيستم SMDشناسايي انواع كاپاسيتورروشهاي تست انواع كاپاسيتورتشريح دلايل خرابي در كاپاسيتور هاانواع كاربرد كاپاسيتورتعريف باي پس در مدارتدريس سيستم كوپلاژشناسايي انواع ريسيستورروشهاي تست انواع ريسيستوردلايل خرابي انواع ريسيستورانواع كاربرد ريسيستورشناسايي انواع ديودتشريح سيستم يكسو سازانواع تست ديود در مدارتشخيص خرابي انواع ديودهادلايل كاربرد ديودتوضيح پك ديوديانواع ترانزيستور و دلايل بكارگير يتشريح انواع خرابي در ترانزيستورانواع روشهاي تست ترانزيستورشناسايي بيس، كلكتور، اميتر در ترانزيستورشناسايي انواع اسيلاتوركاربرد انواع كريستالدلايل خرابي كريستالشناسايي انواع فريت بيدآموزش پايه شناسي در ايسيوهاآموزش نقشه خواني سيم كشيروشهاي مهندسي معكوس قطعاتتست پايه هاي ورودي از طريق سيستم بازر و ارتباط بين سنسوريتست انواع گرندهاي مرتبط به همروشهاي ترميم مقطعيپيدا كردن ارتباط هاي مازادروشهاي شناسايي نقطه دقيق خرابي از طريق پين هاتست عملگرهاي خروجي از طريق پايه هاشناسايي خروجي در هر عملگرآموزش پيدا كردن پايه دقيق خروجي عملگر در آي سي مورد نظرآموزش تست قطعي ارتباط در مدارشناسايي قطعات در ECU هاي ناشناختهترفندهاي شناسايي قطعات در ECUهاي ناشناختهارائه فرمول براي سنسورها و عملگرهاي تك ارتباطهچهار روش شناسايي پين هاي وروديروشهاي شناسايي عملگرهاي چند ارتباطهروشهاي تست مقادير المانهاي تك ارتباطهروشهاي پيدا كردن Supply در مدارروشهاي پيدا كردن انواع سيگنال در مدارحل مشكلات GND در مدارپيدا كردن انواع شيلد در مدارتشريح انواع ECUهاي SIEMENSشناسايي فيزيكي SIEMENSشناسايي انواع پايه ها در SIEMENSشناسايي آي برنامه ريزي در ايسيو زيمنستشخيص انواع بردهاي ايموبلايزردار و غير ايموبلايزرتشريح كامل قطعات بكار رفته در كل ايسيوي زيمنس همچون S2000تشريح انواع ايسيو بوششناسايي فيزيكي بوششناسايي انواع پايه ها در ايسيوي بوشآموزش انواع آي سي هاي برنامه ريزي در بوشانواع مدلينگ ايسيوهاي بوششناسايي قطعات بصورت كامل همچون زيمنستوضيحات در رابطه با سيستم ضد سرقتچگونگي بوجود آمدن اين سيستم در اتومبيلهاي داراي ايموبلايزرارتباط ايموبلايزر با سيستم آي سي يوارتباط ايموبلايزر با سيستم كليدايموبلايزر در ايسيوهاي S2000آموزش بدست آوردن كد كليد از آي سي مربوطهانواع اتومبيلهاي داراي ايموبلايزر در S2000روش بازگردان كد از سوئيچ مادرآموزش تعريف كارخانه اي كدروش تعريف براي سوئيچ هاي گم شدهكدهاي مخفي براي سريهاي S2000 ساژم ولوايموبلايزر در سيستمهاي Valeoخطوط كد ايموبلايزر در Valeoروش كپي برداري كد توسط برنامهايموبلايزر در سريهاي 206خطوط كد در اين سيستمنحوه بدست آوردن كدروش تبديل كدآموزش تعريف با دياگآموزش تعريف دستي بدون استفاده از دياگايموبلايزر در خودروهاي پرايدنحوه بدست آوردن كد از آي سيروش تعريف با دياگروش تعريف دستي بدون استفاده از دياگخطوط ايموبلايزر در Bosch 7.4.4خطوط ايموبلايزر در Bosch 7.4.5خطوط ايموبلايزر در Bosch 5.2 زانتياخطوط ايموبلايزر در Bosch 7.3 زانتيابدست آوردن كد در سيستم ايموبلايزر زيمنسبدست آوردن كد در سيستم ريو و ال نود قديمآموزش ساخت ايسيو تست زيمنس وبي كد سازي آنآموزش ساخت ايسيو تست S2000آموزش ساخت ايسيو تست Boschآموزش سيستمهاي مالتي پلكستشريح خودروهاي داراي سيستم مالتي پلكسشناسايي BSI،BSM و BM34شناسايي انواع عملكردهاي BSIتشريح انواع مشكلات در BSIمباحث دانلود در BSIانواع ورژن هاي موجود در دانلود BSIآموزش كامل سافت ريست 206آموزش كامل هارد ريست 206شناسايي حافظه در BSIآموزش كامل تعويض BSI در 206مشكلات متعارف در تعويض BSIدر 206حل مشكل قفل شدن ECU در 206شناسايي انواع فيوز در BSIشناسايي انواع فيوز در BM34شناسايي انواع رله در BSIآموزش تست اهمي رلهآموزش تست ولتي رلهآموزش كامل صفحه آمپرآموزش باز كردن و بستن صفحه آمپرنكات مورد رعايت قبل از بازكردن صفحه آمپرآموزش بازكردن انواع عقربه در صفحه آمپرتغيير رنگ انواع ديوها در صفحه آمپرحل مشكلات موتور در صفحه آمپرحل مشكلات ال سي دي در صفحه آمپرآموزش تغييرات كيلومتر در صفحه آمپر تا 2012آموزش كامل نرم افزار تاچوسافتآموزش كامل كات آف در انواع ECUآموزش چيپ تيونينگ در سمندآموزش چيپ تيونينگ در 405آموزش چيپ تيونينگ در پرايدآموزش چيپ تيونينگ در206و بسياري اطلاعات ديگر ......براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس هاي زير تماس حاصلفرماييد....خطوط ثابت : 88937031 -88804190-88902703همراه 09125940157-09356607162داخلي 1 هماهنگي ثبت نامداخلي 2 راهنمايي ومشاورهداخلي 3 پشتيباني و ساپرتسايت هاي ديگر شركت فني مهندسي ماهان:براي ورود به سايت ها بر روي لينك ها كليك نماييد.mahan-khodro.com. mahan-khodro.org.mahan-groupe.com/.mahan-amoozesh.com.ecu-learning.blogfa.comايميل alireza.safarian@yahoo.com.


قـیـمـت :
ارسال آگهی : شنبه 11 اردیبهشت 1395
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
تهران
تـلـفــن :
021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190
ایـمـیـل :
وب سایت :

ارتباط با آگهی دهنده

علیرضا صفاریان 021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190


آموزش تعمیرات ECU

اشتراک گذاری

تازه های گروه آموزش > تعمیر خودرو

١٧/٢/١٣٩٥
آموزش عملي تعميرات سيستم انژكتور, CNG گاز سوز , مالتي پلكس, ECU كامپيوتر , كار با دستگاه دياگآموزش هاي عملي تعميرات تخصصي خودرو ............................................ آموزش كار با دستگاه دياگ آموزش ...
09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 11 ساعت پیش

١٧/٢/١٣٩٥
آموزش عملي تعميرات خودروهاي انژكتوريبا ما يك تعمير كار انژكتور شويد ....................................... آموزش تعمير و تنظيم انژكتور ................................
: 09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 11 ساعت پیش

١٧/٢/١٣٩٥
آموزش كار با دستگاه عيب ياب خودرو دياگآموزش كار با دستگاه دياگ .................................. آموزش از انژكتور تا تعميرات ecu .................................
09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 11 ساعت پیش

١٧/٢/١٣٩٥
آموزش عملي تعميرات سي ان جيبا ما يك تعمير كار CNG شويد ..................................... كار در كارگاه تعميرات CNG آموزش عملي نصب CNG ...
کارشناس آموزش : 09193968834تهران , مركز اطلاعات فني خودرو
به روز شده در : 11 ساعت پیش

١٥/٢/١٣٩٥
آموزش برق هيوندا و كيابه نام خدا آموزشگاه فني دنياي خودرو با مجوز رسمي از سازمان فني وحرفه اي اعتبار ما سابقه آموزشي ماست تد...
09123197112تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
CNGآموزش نصب عيب يابي رفع عيب سيستمهاي گاز سوز CNG دياگ وتعميرات سيستمهاي گاز سوز شركتي توجه دوره به صورت كاملا عملي ميباشد. ....
021-66481250تهران , مهندس محمد مجيدي
2,500,000 تومان
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
مجتمع فني دنياي خودروبه نام خدا آموزشگاه فني دنياي خودرو با مجوز رسمي از سازمان فني وحرفه اي كل كشور اعتبار ما سابقه آموزشي ماست...
021-66481250 , 09123197112تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
آموزش تخصصي تعميرات ECUبه نام خدا آموزشگاه فني دنياي خودرو با مجوز رسمي از سازمان فني و حرفه اي كل كشور اعتبار ما سابقه آموزشي ماست...
021-66481250تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
آموزش تخصصي گيربكس اتوماتيكمجتمع فني دنياي خودرو زير نظر سازمان فني وحرفهاي كل كشور وزارت كار وامور اجتمائي اعتبار ما سابقه آموزشي ماست تدريس از سال 76 ...
09123197112 , 02166481250تهران , مهندس محمد مجيدي
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
آموزش تعميرات اي سي يو خارجي و ايراني | نمايندگي رسمي ايزايرانارائه مدرك بين المللي انستيتو ايز ايران و مدرك رسمي فني و حرفه اي انستيتو انفورماتيك فني كار ( نمايندگي رسمي انستيتو ايزايران) دوره آمــوز...
021-88930441 , 02188929204 , 02188929205تهران , دانش رحماني
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
چهارمين همايش سالانه استاندارد و ايمني جرثقيل ها، ليفتراك ها، تجهيزات باربرداري و صنايع وابستهچهارمين همايش سالانه استاندارد و ايمني جرثقيل ها، ليفتراك ها، تجهيزات باربرداري و صنايع وابسته تاوركرين ها-جرثقيل هاي برجي جرثقيل هاي سقفي ...
021-88930943تهران , شركت يازرسي
1000000
به روز شده در : 1 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
فيلم آموزشي برق و انژكتور تمامي خودرو هاي هيوندا وكياكتاب و فيلم هاي اموزشي تمامي خودرو هاي هيوندا وكيا فهرست نشه خواني جدول مشخصات رنگها جدول طبقه بندي دسته سيم ها جدول شم...
09118767221 , 09192727385تهران , صمدفلاح گنجه
600,000تومان
به روز شده در : 2 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
فيلم آموزشي تعمير گيربكس اتوماتيك تمامي خودروهاي هيوندا وكياكتاب ترجمه شده بهمراه فيلم اموزشي تعمير موتور تمامي خودرو هاي هيوندا وكيا گيربكس 4و5سرعته هيوندا وكيا 2010 به پايين گيربكس6دنده هيوندا وكيا2...
09118767221 , 09192727385تهران , صمدفلاح گنجه
به روز شده در : 2 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
فيلم هاي آموزشي تعمير موتور تمامي خودرو هاي هيوندا وكيافيلم اموزشي تعمير موتور تمامي موتور هاي خودرو هاي iيوندا وكيا 1400cc 1600cc 1800cc 2000cc 2400cc 2700cc 3000cc...
09118767221 , 09192727385تهران , صمدفلاح گنجه
به روز شده در : 2 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٥
دوره تعمير موتور سوناتا SONATAدوره تعمير موتور سوناتا به مدت 3روز برگزار ميشود براي ثبت نام وكسب اطلاعات بيشتر تماس بگيريد...
09118767221تهران , صمدفلاح گنجه
به روز شده در : 2 روز پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9

آگهی های ویژه آموزش » تعمیر خودرو

مجتمع فنی دنیای خودرو

مهندس محمد مجیدی
021-66481250 , 09123197112
آموزش گیربکس اتومات

علیرضا صفاریان
021-88937031 , 021-88804190 , 09125940157
آموزش تعمیرات ECU

علیرضا صفاریان
021-88937031 , 09125940157 , 021-88804190
آموزش تخصصی گیربکس اتوماتیک

مهندس محمد مجیدی
09123197112 , 02166481250
آموزش برق و انژکتور

علیرضا صفاریان
021-88937031 , 021-88804190 , 021-88902703

آگهی های ویژه آموزش

مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

مجید هدایتی فر
09128196678 , 021-88583339
آموزش زبان کره ای در مرکز زبان گات

آموزشگاه زبان گات
021-44418283
آموزش زبان هلندی در مرکز زبان گات

آموزشگاه زبان گات
021-44418283
هنرکده هاشمی

مصطفی
09370150381 , 021-44215096
تدریس خصوصی روسی

علی جعفری
09121940989
آموزش نصب و تعمیر کولر گازی | آموزش تعمیرات اسپیلت

آموزش تعمیرات
021-88930441 , 02188929204 , 0218899205 , 02188929
تدریس خصوصی و کلاس های تقویتی

مهدی رشیدی
09375099086 , 09127176190
آموزش تعمیر پکیج | نمایندگی رسمی انستیتو ایزایران

دانش رحمانی
021-88930441 , 02188929204 , 02188929205 , 0218892
آموزش تعمیرات ماشینهای اداری | آموزش تعمیرات پرینتر

آموزش تعمیرات
021-88930441 , 02188929204 , 02188929205 , 0218892
آموزش تعمیرات موبایل | آموزش تعمیرات تبلت

دانش رحمانی
02188930441 , 02188929206 , 02188929205 , 02188929
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ
به کانال رسمی تلگرام ایران تجارت بپیوندید‎