درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
١٣٩٥/٨/٢۴
فروش ویلا در شهریار 2200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2200 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١
فروش ویلا در ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09120921706 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/٢۴
فروش ویلا در شهریار 2450 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک اندیشه 2450 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ...
09120921704 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١٩
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 1000 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١۶
فروش ویلا در ملارد 700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 700 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09128680085 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١٧
فروش ویلا در ملارد 600 متر
فروش ویلا در ملارد ویلادشت 600 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ...
09120921704 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢۴
فروش ویلا در ملارد 6000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 6000 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٥
فروش ویلا در شهرک کردزار شهریار 520 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 520 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09120921705 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/٢٢
فروش ویلا در شهرک کردزار شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/١۶
فروش ویلا در شهریار 2620 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2620 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09128680085 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١٧
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۴/٢٣
فروش ویلا در شهریار 2300 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2300 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09120921706 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 سال پیش
١٣٩٥/٨/١٧
فروش ویلا در شهرک کردزار شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 1000 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/٢٠
فروش ویلا در شهریار 1400 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09120921706 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١٨
فروش ویلا در شهریار 5000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 5000 متر 2 خوابه با، نمای ساختمان سنگ...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٩
فروش ویلا در شهرک کردزار شهریار 998 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 998 متر 2 خوابه با، نمای ساختمان سنگ...
09128680085 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٥/٢١
فروش ویلا در شهریار 1400 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1400 متر نوساز 4 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
11 ماه پیش
١٣٩٥/١٢/٢٣
فروش ویلا در شهریار 1400 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1400 متر با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١۶
فروش ویلا در شهرک وائین شهریار 2500 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک وائین 2500 متر 5 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١۴
فروش ویلا در شهرک وحیدیه شهریار 680 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک وحیدیه 680 متر 1 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١۶
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر 2 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١۴
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٧/٢٢
فروش ویلا در شهریار 2400 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2400 متر 2 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١٥
فروش ویلا در شهرک وحیدیه شهریار 950 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک وحیدیه 950 متر 1 خوابه با...
09120921705 , 021-65322238 , 021-65322239
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/۶/١۶
فروش ویلا در شهرک وحیدیه شهریار 2700 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک وحیدیه 2700 متر 1 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١۴
فروش ویلا در شهریار 3700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 3700 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704 , 021-65322239
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/٢٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر 2 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/١٧
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705 , 021-65322239
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١٩
فروش ویلا در شهریار 2200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2200 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705 , 021-65322239
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر 3 خوابه با...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٧/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3550 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3550 متر 2 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١
فروش ویلا در شهرک کردزار شهریار 950 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 950 متر 1 خوابه با...
09120921705 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/١٩
فروش ویلا در شهرک کردزار شهریار 850 متر
فروش ویلا در شهریار شهرک کردزار 850 متر 1 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/١٩
فروش ویلا در ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد خوشنام 2400 متر 4 خوابه با...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٩/٢١
فروش ویلا در شهریار 500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 500 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٨/٢٢
فروش ویلا در شهریار 1700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1700 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٩/١٣
فروش ویلا در شهریار شهریار 500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 500 متر با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٣
فروش ویلا در ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢۴
فروش ویلا در شهریار 1250 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1250 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢۴
فروش ویلا در ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/٩/٢۴
فروش ویلا در جاده ییلاق ملارد 3100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ییلاق 3100 متر 3 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١٠
فروش ویلا در ویلادشت ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد ویلادشت 3000 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/١٨
فروش ویلا در ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر 3 خوابه با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٩
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١٩
فروش ویلا در شهریار 8300 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 8300 متر 6 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/١٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1250 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1250 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢٢
باغ ویلا سنددار در خوشنام ملارد
کد ملک : kh628می باشد . متراژ کلی باغ ویلا : 1250 متر مربع متراژ ویلا : 100 متر مربع تعداد خواب : 2 عدد ( یک خواب مستر) دارای سند مالکیت ...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢٣
فروش باغ ویلا در شهریار 2317 متر
فروش ویلا در تهران 2317 متر 2 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٣
فروش ویلا در شهریار 5000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 5000 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر 3 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٢١
فروش ویلا در ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد ویلا شمالی 1500 متر 2 خوابه با...
021-65322238 ,09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٥
فروش ویلا در صفادشت ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد صفادشت 5000 متر 4 خوابه با...
021-65322238 ,09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/۴
فروش ویلا در ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد لم آباد 3000 متر 3 خوابه با...
021-65322238 ,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩٥/١٢/٣
فروش ویلا در صفادشت ملارد 2250 متر
فروش ویلا در ملارد صفادشت 2250 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 65 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 65 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٢/٣١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 670 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 670 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/٩
فروش ویلا در ملارد 650 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 650 متر نوساز 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1130 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1130 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 ,09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/١٠
فروش ویلا در ملارد 750 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 750 متر نوساز 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 5000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/۶/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 780 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 780 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/٣/٢٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1700 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/٢١
فروش ویلا در ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 ,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٣/٢٧
فروش ویلا در ملارد 11000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 11000 متر نوساز 3 خوابه با، استخر...
021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/۴/١
فروش ویلا در ملارد 810 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 810 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٥/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 ,09120921209
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
11 ماه پیش
١٣٩۶/٥/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
11 ماه پیش
١٣٩۶/۴/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 750 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 750 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/۴/١٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 475 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 475 متر نوساز با، استخر...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/۴/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2100 متر نوساز 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/۴/٢٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٥/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
11 ماه پیش
١٣٩۶/۴/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2200 متر نوساز 5 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/۴/١٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 475 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 475 متر نوساز با...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 سال پیش
١٣٩۶/٥/٢٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 510 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 510 متر نوساز 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
11 ماه پیش
١٣٩۶/٥/٢٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
11 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 800 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 620 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 620 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/١١/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1600 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩۶/۶/١۴
فروش ویلا در ملارد 1400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1400 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
0912868008 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/٨/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٢٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 722 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 722 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١٣
فروش ویلا در شهریار 2300 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/٧/١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1560 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1560 متر نوساز 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1100 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٠/٢۶
فروش ویلا در ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 1 خوابه با...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩۶/٨/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩۶/١٠/٢٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1010 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1010 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١٢
فروش ویلا در شهریار 2080 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2080 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١١/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1450 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1450 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩۶/١٠/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩۶/٨/٢٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2190 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2190 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩۶/١٠/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، سونا، جکوزی...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/۴/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 4 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
14 روز پیش
١٣٩۶/١٢/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3560 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3560 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120375705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 735 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 735 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١١/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد 575 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 575 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09120375704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٥
فروش ویلا در جاده ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٥
فروش ویلا در ملارد 2105 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2105 متر نوساز با، نوع کفپوش ...
09120375705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 5000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2500 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120375704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 960 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 960 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 960 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 960 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1600 متر نوساز با، انباری، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١۴
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1400 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
کمتر از 3 ساعت پیش
١٣٩٧/١/١٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 700 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/١٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 650 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 650 متر نوساز با، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/٣/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 850 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 850 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩۶/١٢/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد 3600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3600 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٢۴
فروش ویلا در جاده ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 4800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 4800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٢۶
قیمت باغ ویلا در ملارد کد 1304
کد:sf1304 متراژ کلی باغ ویلا 1000 متراژ بنا (ویلا) 110 تعداد اطاق خواب 2 خوابه استخر دارد تاسیسات استخری دارد سونا یا جکوزی دارد آبنما یا...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩۶/١٢/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/١/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 660 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 660 متر نوساز با، آسانسور، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١
فروش ویلا در جاده ملارد 715 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 715 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/١/٢١
فروش ویلا در جاده ملارد 4600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 4600 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١
فروش ویلا در جاده ملارد 750 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 750 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 610 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 610 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/۴
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز با، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 6000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 6000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
15 روز پیش
١٣٩٧/٢/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 733 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 733 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١٠
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١٣
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١٧
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١٨
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/٢٠
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/١٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٢/٢٠
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
کمتر از 3 ساعت پیش
١٣٩٧/٣/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش ویلا در شهریار 900 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 900 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
کمتر از 3 ساعت پیش
١٣٩٧/٣/٢
فروش ویلا در شهریار 2500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2500 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/٣/۶
فروش ویلا در جاده ملارد 800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 800 متر نوساز با...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 23 روز پیش
١٣٩٧/٣/١٢
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 17 روز پیش
١٣٩٧/۴/٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
19 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
25 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1023 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1023 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
19 ساعت پیش
١٣٩٧/۴/١٩
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
9 روز پیش
١٣٩٧/۴/٩
فروش باغ در شهریار شهریار 1200 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 1200 متر با...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
18 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٧
فروش باغ در شهریار 2400 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 2400 متر با...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
20 ساعت پیش
١٣٩٧/۴/٢٣
فروش ویلا در جاده ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش باغ در ویلای جنوبی ملارد 750 متر
فروش باغ در ملارد ویلای جنوبی 750 متر با...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
کمتر از 3 ساعت پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش باغ در شهریار 1300 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 1300 متر با...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
کمتر از 2 ساعت پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ