درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
١٣٩٥/٥/٨
فروش ویلا در رشت زیباکنار 200 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 200 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/٨
فروش ویلا در انزلی زیبا کنار 263 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 263 متر نوساز 4 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/٨
فروش ویلا در انزلی زیبا کنار 255 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 255 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٣/١٠
فروش ویلا در انزلی زیبا کنار 150 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 150 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٣/١٥
فروش ویلا در انزلی زیبا کنار 211 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 211 متر نوساز 4 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/٧/١٣
فروش ویلا در انزلی زیبا کنار 350 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 350 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩٥/٥/٨
فروش ویلا در انزلی زیباکنار 550 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 550 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/٧/٨
فروش ویلا در انزلی 350 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 350 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩٥/٣/١٥
فروش ویلا در انزلی 240 متر
فروش ویلا در زیبا کنار انزلی 240 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٧/٣/٢٣
فروش ویلا در انزلی 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 250 متر نوساز با...
09118490610
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٢٣
فروش ویلا در انزلی 254 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 254 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٢۶
فروش ویلا در انزلی 400 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 400 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩٥/٣/٢۶
فروش ویلا در انزلی 790 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 790 متر نوساز 4 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/٥
فروش ویلا در انزلی 390 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 390 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٣/٢٧
فروش ویلا در انزلی 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/۴/٢٢
فروش ویلا در انزلی 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/۴/١٢
فروش ویلا در انزلی 400 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 400 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/٧/١٣
فروش ویلا در انزلی 380 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 380 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩٥/٣/٢۶
فروش ویلا در انزلی 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/۶
فروش ویلا در انزلی 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٣/١١
فروش ویلا در انزلی 330 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 330 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/۶/٢٩
فروش زمین در انزلی زیباکنار 300 متر
فروش زمین در زیباکنار انزلی 300 متر با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٨
فروش ویلا در انزلی 300 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 300 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٢٢
فروش ویلا در انزلی 300 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 300 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/٧/۶
فروش ویلا در انزلی 265 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 265 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩٥/٣/۶
فروش ویلا در انزلی 162 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 162 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/۶
فروش ویلا در انزلی 248 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 248 متر نوساز با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/۴
فروش ویلا در انزلی 500 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 500 متر نوساز 4 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/۴
فروش ویلا در انزلی 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 250 متر نوساز 3 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/۴
فروش ویلا در انزلی 180 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 180 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/٧/۶
فروش ویلا در انزلی 235 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 235 متر نوساز 2 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٣
فروش ویلا در انزلی 200 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 200 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩٥/۴/١٩
فروش ویلا در انزلی 200 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 200 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٣/٢٣
فروش ویلا در انزلی 340 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 340 متر نوساز 3 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩٥/٥/۶
فروش ویلا در رشت 2400 متر
فروش ویلا در منطقه 2 رشت 2400 متر نوساز 2 خوابه با...
09111353715
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/۶/٢٩
فروش ویلا در انزلی 330 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 330 متر نوساز 3 خوابه با...
09118490610
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩٥/۴/١٩
فروش ویلا در لنگرود 360 متر
فروش ویلا در چمخاله لنگرود 360 متر نوساز 3 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 سال پیش
١٣٩۶/٧/۶
فروش ویلا در لنگرود 500 متر
فروش ویلا در چمخاله لنگرود 500 متر نوساز 3 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٣
فروش ویلا در لنگرود 360 متر
فروش ویلا در چمخاله لنگرود 360 متر نوساز 3 خوابه با...
09118490610 , 09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٢۶
فروش ویلا در انزلی زیباکنار 214 متر
فروش ویلا در زیباکنار انزلی 214 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩٥/١١/٢۶
فروش ویلا در رشت زیباکنار 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢۶
فروش ویلا در رشت زیباکنار 300 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 300 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩۶/۶/٢٩
فروش ویلا در رشت زیباکنار 255 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 255 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩٥/١١/٢۴
فروش ویلا در رشت 150 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 150 متر نوساز 1 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٧
فروش ویلا در رشت زیباکنار 200 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 200 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٨
فروش ویلا در رشت زیباکنار 290 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 290 متر نوساز 3 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٥
فروش ویلا در رشت زیباکنار 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٥
فروش ویلا در رشت زیباکنار 200 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 200 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٧
فروش ویلا در رشت زیباکنار 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 250 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٧/٥/١٨
فروش ویلا در رشت زیباکنار 300 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 300 متر نوساز 3 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
8 روز پیش
١٣٩٥/١١/٢٥
فروش ویلا در رشت زیباکنار 400 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 400 متر نوساز 5 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢۶
فروش ویلا در رشت زیباکنار 400 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 400 متر نوساز 5 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٨
فروش ویلا در رشت زیباکنار 350 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 350 متر نوساز 3 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢۶
فروش ویلا در رشت زیباکنار 300 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٣
فروش ویلا در رشت زیباکنار 300 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 300 متر نوساز 4 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٧
فروش ویلا در رشت زیباکنار 150 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 150 متر نوساز با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢۴
فروش ویلا در رشت زیباکنار 250 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 250 متر نوساز 2 خوابه با، سرویس آشپزخانه هایگلاس...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢٣
فروش ویلا در رشت زیباکنار 320 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 320 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٥/١١/٢۴
فروش ویلا در رشت زیباکنار 240 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 240 متر نوساز 2 خوابه با...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٧/٥/١٨
فروش ویلا 320 متری در زیباکنار
شهرک آرش 5 زیباکنار شهرک ویلایی آرش 5 مجموعه ای زیبا، مدرن و تکرار نشدنی با طراحی معماری متمایز از واحد طراحی و مهندسی شرکت انبوه سازان آرش در منطقه ...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
8 روز پیش
١٣٩۶/٧/٢
فروش ویلا 300 متر ی در زیباکنار
شهرک آرش 4 منطقه آزاد زیباکنار شهرک ویلایی آرش 4 در شرایطی در منطقه ساحلی زیباکنار طراحی گردید که بشدت به تغییرات اساسی در طراحی و معماری ویلاها و ...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/٥/١۴
فروش ویلا 590 متری لوکس زیباکنار
ویلا دوبلکس ساحلی زیباکنار فروش ویلایی بسیار زیبا با زمین وسیع و قیمت مناسب با تمامی امکانات رفاهی، دارای سند در منطقه خوش آب و هوای زیبا کنار ، دارا...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٧/٥/١٨
ویلا در شهرک آرش 180متر زیباکنار
در شهرک آرش 5تلاش گردیده تا نیاز ها و سلایق مشتریان در طی سالیان و تجربیات ارزشمند این مجموعه در نظر گرفته شود . مجموعه ویلاهای شهرک ارش پنج در منطقه ...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
8 روز پیش
١٣٩۶/۶/٢٩
ویلا 105مترجنب سفید رود زیباکنار
ویلای لوکس با نمای آجری بسیار زیبا ، فول امکانات با فضای بسیار زیبا و بکر نزدیک پارک ملی بوجاق و سفید رود. دارای سرایداری، باغبانی و نگهبانی...پروانه ...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/٥/١۶
ویلا دهکده ساحلی 186 متر زیباکنار
این مجموعه در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع که 24 واحد ویلای دوبلکس 3 خوابه با نمای رومی - کلاسیک در فاصله ای 500 متری ساحل دریا در منطقه آزاد انزلی...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩۶/٥/١۶
ویلادوبلکس227متر5خواب زیباکنار
ساختمان با زیر بنای ۲۲۷متر، دوبلکس و دارای بالکن است. معماری و ساخت این ویلا کاملا بر طبق استانداردهای مهندسی صورت گرفته و از امکاناتی چون کولر ، بارب...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩٧/٣/٢٣
ویلا 165متر سند دار زیباکنار
شهرک فوق به صورت 8 واحد دوبلکس مجزا از یکدیگر با امکانات کامل و چشم اندازی زیبا و بی نظیر طراحی و اجرا شده است. مجتمع ساحلی آرش دارای 8 واحد ویلای دو...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 ماه پیش
١٣٩۶/٥/١٧
ویلادوبلکس 5خوابه 237متر زیباکنار
شهرک ویلایی آرش چهار در زمینی به مساحت 29 هزار متر مربع در ضلع جنوبی هتل کوثر صدا و سیما و در کنار تالاب 180 هکتاری زیباکنار با چشم انداز دائمی و مادا...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩۶/٧/١٣
ویلای دو خوابه125متر زیباکنار
ویلا شهرکی بسیار زیبا با زمینی به مساحت 280متر و زیربنای 125 متر. کاملا فضا سازی شده و دارای فول امکانات، یک ویلای دو خوابه بسیار شیک و زیبا در فضایی...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/٥/١٩
ویلا با تراس داخلی چوبی 160مترزیباکنار
ویلای دوخوابه با تراس داخلی چوبی و زیبا، کاملا شیک و مهندسی ساز واقع در شهرک آرش آماده فروش می باشد. قابل ذکر است این ویلا تمامی امکانات رفاهی از جمل...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
1 سال پیش
١٣٩۶/٧/٨
ویلا مبله شهرکی130متر زیباکنار
ویلای مورد نظر واقع در یک شهرک بسیار زیبا با طراحی و ساخت عالی زیر نظر مهندسین مجرب معماری مطابق بر استانداردهای روز دنیا طراحی و ساخته شده است. نمای...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٥
ویلا تریپلکس 215متر زیباکنار
ویلای تریبلکس 3 خوابه و خوش ساخت واقع در یک شهرک بسیار زیبا روبروی مجتمع فرهنگی تفریحی صدا و سیما. دسترسی آسان به قطب تجاری منطقه آزاد انزلی و ساحل در...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٢
ویلا شهرکی 300متری زیباکنار
ساختمان دوبلکس با طراحی بسیار زیبا ، دارای بالکن و باربیکیو، حیاط بزرگ و سرامیک کاری شده ، باغچه و درختان زینتی که چشم انداز بسیار زیبایی ایجاد می کند...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/١٧
ویلای 4 خوابه دوبلکس زیباکنار
ویلای 4 خوابه دوبلکس فول امکانات، سقف تمام سفالی با طراحی فوق العاده زیبا، دارای تراس بزرگ، کاملا فضاساز شده، دارای باغچه و گل کاری شده. فاصله ویلا ت...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/٧/٨
فروش ویلا در رشت زیباکنار 355 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 355 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، سونا، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
10 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٧
فروش ویلا در رشت زیباکنار 260 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 260 متر نوساز 3 خوابه با، نمای ساختمان رومی، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٧
پیش فروش ویلا در رشت زیباکنار 250 متر
پیش فروش ویلا در زیباکنار رشت 250 متر 2 خوابه با، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٧
فروش ویلا در رشت زیباکنار 210 متر
فروش ویلا در زیباکنار رشت 210 متر نوساز 2 خوابه با، نمای ساختمان سنگ شسته، سرویس آشپزخانه هایگلاس...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/۶/٨
پیش فروش ویلا در رشت زیباکنار 275 متر
پیش فروش ویلا در زیباکنار رشت 275 متر 2 خوابه با، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩۶/۶/١١
پیش فروش ویلا در رشت زیبا کنار 350 متر
پیش فروش ویلا در زیباکنار رشت 350 متر 3 خوابه با، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
11 ماه پیش
١٣٩٧/٣/٢٣
فروش ویلا فلت ۹۰ متر مبله زیباکنار
ویلا فلت در جاده دریا زیباکنار، 2 خوابه و کاملا مبله، نمای بیرونی بسیار زیبا، دارای حیاط، فضاسازی شده، گل کاری شده و دارای باغچه. نورپردازی - باربیکی...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
2 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١٨
سرمایه گذاری امن در شهرکهای ویلایی آرش
دهکده ویلایی ساحلی آرش را میتوان بدون شک از بی نظیرترین مجموعه شهرک های ویلایی در منطقه آزاد انزلی و زیباکنار دانست، این شهرک ویلایی در فضایی به مساحت...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
8 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٨
ویلا در شمال ، منطقه گیلان , زیباکنار
امکان ارائه ویلاهای کاملا مبله، با امکانات پکیج , وان , جکوزی , فضاسازی شده , آبنما امکان پرداخت مرحله به مرحله و طولانی مدت با اقساط بدون بهره امکا...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
8 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٨
فروش ویلا در رشت لشت نشا 350 متر
فروش ویلا در لشت نشا رشت 350 متر نوساز 2 خوابه با، نمای ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش پارکت...
09123361324
گیلان , شرکت انبوه سازان آرش زیباکنار
8 روز پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ